Permanent link: 'EXPE-082014GLEX-0001'
08-2014/GLEX-0001 10/02/2014
Legislatura 8
Tipus d'expedient GLEX
Proponent José Ramón BAUZÁ I DÍAZ
Càrrec PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Organisme GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Extracte Projecte de llei de transports terrestres i mobilitat de les Illes Balears
Situació APROVAT
Num. del registre d'entrada RGE-201401336
Tràmits de l'expedient
# Descripció Data
1 ENTRADA EN EL REGISTRE 10/02/2014
2 ADMISSIO A TRAMIT 12/02/2014
3 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 13/02/2014
4 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 13/02/2014
5 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 13/02/2014
6 COMUNICACIO A PRESIDENT DE COMISSIO DE L'ADMISSIO A TRAMIT 13/02/2014
7 COMUNICACIO A LLETRAT COMISSIO D'ADMISSIO A TRAMIT 13/02/2014
8 COMUNICACIO ALS GRUPS ADMISSIO A TRAMIT PER MESA 13/02/2014
9 COMUNICACIO ALS GRUPS ADMISSIO A TRAMIT PER MESA 13/02/2014
10 COMUNICACIO ALS GRUPS ADMISSIO A TRAMIT PER MESA 13/02/2014
11 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 13/02/2014
13 PUBLICACIO INICIATIVA 14/02/2014
14 SOL·LICITUD D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 28/02/2014
15 ACORD D'AMPLIACIO DE TERMINI DE PRESENTACIO D'ESMENES 05/03/2014
16 COMUNICACIO AL GOVERN D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 06/03/2014
17 COMUNICACIO ALS GRUPS D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 06/03/2014
18 COMUNICACIO ALS GRUPS D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 06/03/2014
19 COMUNICACIO ALS GRUPS D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 06/03/2014
20 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 06/03/2014
21 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 06/03/2014
22 COMUNICACIO A PRESIDENT I LLETRAT COMISSIO AMPLIACIO ESMENES 06/03/2014
23 COMUNICACIO A PRESIDENT I LLETRAT COMISSIO AMPLIACIO ESMENES 06/03/2014
24 PRESENTACIÓ D'AL.LEGACIONS 06/03/2014
25 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 06/03/2014
26 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 06/03/2014
27 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 06/03/2014
28 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 06/03/2014
29 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 06/03/2014
30 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 06/03/2014
31 PUBLICACIO DE NOU TERMINI AMPLIAT DE PRESENTACIO D'ESMENES 07/03/2014
32 ADOPCIO D'ACORD PER PART DE LA MESA 12/03/2014
33 COMUNICACIO ASSABENTAMENT PER LA MESA 13/03/2014
39 PRESENTACIÓ D'ESMENA A LA TOTALITAT 02/04/2014
38 PRESENTACIÓ D'ESMENES A L'ARTICULAT 02/04/2014
37 PRESENTACIÓ D'ESMENES A L'ARTICULAT 02/04/2014
36 PRESENTACIÓ D'ESMENES A L'ARTICULAT 02/04/2014
35 PRESENTACIÓ D'ESMENA A LA TOTALITAT 02/04/2014
34 PRESENTACIÓ D'ESMENES A L'ARTICULAT 02/04/2014
40 PRESENTACIO DE DOCUMENTACIO DIVERSA I/O COMPLEMENTARIA 03/04/2014
42 ESTUDI I QUALIFICACIO D'ESMENES PRESENTADES 08/04/2014
41 COMUNICACIO ESMENES TOTALITAT 09/04/2014
47 REMISSIO ALS GRUPS D'ESMENES A LA TOTALITAT 16/04/2014
46 REMISSIO ALS GRUPS D'ESMENES A LA TOTALITAT 16/04/2014
45 REMISSIO ALS GRUPS D'ESMENES A LA TOTALITAT 16/04/2014
44 REMISSIO ALS GRUPS D'ESMENES A LA TOTALITAT 16/04/2014
43 REMISSIO ALS GRUPS D'ESMENES A LA TOTALITAT 16/04/2014
48 ESCRITS DIVERSOS RELACIONATS AMB TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 22/04/2014
49 REBUIG ESMENES TOTALITAT 22/04/2014
68 PUBLICACIO DEBAT ESMENES TOTALITAT DIARI SESSIONS 22/04/2014
64 HABILITACIÓ DELS DILLUNS I DISSABTES 23/04/2014
50 REMISSIO ESMENES PARCIALS I SOL·LICITUD DESIGNACIO PONENTS 23/04/2014
51 REMISSIO ESMENES PARCIALS I SOL·LICITUD DESIGNACIO PONENTS 23/04/2014
52 REMISSIO ESMENES PARCIALS I SOL·LICITUD DESIGNACIO PONENTS 23/04/2014
53 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 23/04/2014
54 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 23/04/2014
55 ADOPCIO D'ACORD PER PART DE LA MESA 23/04/2014
56 COMUNICACIO A GRUPS ACORD TRAMITACIO PERIODE EXTRAORDINARI 24/04/2014
65 DESIGNACIO DE PONENTS 24/04/2014
63 COMUNICACIO COMISSIO ACORD TRAMITACIO PERIODE EXTRAORDINARI 24/04/2014
62 COMUNICACIO COMISSIO ACORD TRAMITACIO PERIODE EXTRAORDINARI 24/04/2014
61 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 24/04/2014
60 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 24/04/2014
59 COMUNICACIO A GRUPS ACORD TRAMITACIO PERIODE EXTRAORDINARI 24/04/2014
58 COMUNICACIO A GRUPS ACORD TRAMITACIO PERIODE EXTRAORDINARI 24/04/2014
57 COMUNICACIO A GOVERN ACORD TRAMITACIO PERIODE EXTRAORDINARI 24/04/2014
69 DESIGNACIO DE PONENTS 25/04/2014
67 PUBLICACIO D'HABILITACIO DELS DILLUNS I ELS DISSABTES 25/04/2014
66 DESIGNACIO DE PONENTS 25/04/2014
70 CONSTITUCIO DE LA PONENCIA 30/04/2014
71 COMUNICACIO DE DESIGNACIO DE COORDINADOR DE PONENCIA 02/05/2014
72 PUBLICACIO D'ACORDS DE PLE SOBRE ESMENES A LA TOTALITAT 02/05/2014
73 FINALITZACIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA 14/05/2014
78 REMISSIO DE DOCUMENTACIO RELATIVA A TRAMITACIO EXPEDIENT 15/05/2014
77 REMISSIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS 15/05/2014
76 REMISSIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS 15/05/2014
75 REMISSIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS 15/05/2014
74 REMISSIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS 15/05/2014
84 PUBLICACIO DIARI DE SESSIONS DEL DEBAT DICTAMEN DE LA COM. 21/05/2014
82 FINALITZACIO DICTAMEN 21/05/2014
79 ESCRIT DE MANTENIMENT D'ESMENES I/O VOTS PARTICULARS 22/05/2014
81 ESCRIT DE MANTENIMENT D'ESMENES I/O VOTS PARTICULARS 22/05/2014
80 ESCRIT DE MANTENIMENT D'ESMENES I/O VOTS PARTICULARS 22/05/2014
83 COMUNICACIO FINALITZACIO DICTAMEN PER LA COMISSIO 23/05/2014
85 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 30/05/2014
86 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 30/05/2014
87 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 30/05/2014
88 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 30/05/2014
89 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 30/05/2014
90 APROVACIO DEL DICTAMEN 03/06/2014
91 PUBLICACIO DEL DEBAT EN EL PLE 03/06/2014
92 PUBLICACIO BOPIB ELABORACIO DICTAMEN PER LA COMISSIO 06/06/2014
93 REMISSIO DE CERTIFICACIO ACREDITATIVA D'APROVACIO PER PLE 11/06/2014
94 PUBLICACIO ACORD PLE 13/06/2014
95 PUBLICACIO EN EL BOIB DEL TEXT DE LA LLEI 28/06/2014
96 PUBLICACIO DE LA LLEI EN EL BOE 16/07/2014
98 ESCRITS DIVERSOS RELACIONATS AMB TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 02/03/2015
99 ADOPCIO D'ACORD PER PART DE LA MESA 04/03/2015
100 PUBLICACIO BOIB CORRECCIÓ 21/03/2015
103 PUBLICACIO CORRECCIO D'ERRADES 27/03/2015
104 FINALITZACIO D'EXPEDIENT APROVAT 27/03/2015