Permanent link: 'EXPE-082014GLEX-0002'
08-2014/GLEX-0002 14/02/2014
Legislatura 8
Tipus d'expedient GLEX
Proponent José Ramón BAUZÁ I DÍAZ
Càrrec PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Organisme GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Extracte Projecte de llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears
Situació APROVAT
Num. del registre d'entrada RGE-201401522
Tràmits de l'expedient
# Descripció Data
1 ENTRADA EN EL REGISTRE 14/02/2014
2 ADMISSIO A TRAMIT 19/02/2014
3 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 19/02/2014
4 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 20/02/2014
5 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 20/02/2014
6 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 20/02/2014
7 COMUNICACIO A PRESIDENT DE COMISSIO DE L'ADMISSIO A TRAMIT 20/02/2014
8 COMUNICACIO A LLETRAT COMISSIO D'ADMISSIO A TRAMIT 20/02/2014
9 COMUNICACIO ALS GRUPS ADMISSIO A TRAMIT PER MESA 20/02/2014
10 COMUNICACIO ALS GRUPS ADMISSIO A TRAMIT PER MESA 20/02/2014
11 COMUNICACIO ALS GRUPS ADMISSIO A TRAMIT PER MESA 20/02/2014
12 PUBLICACIO INICIATIVA 21/02/2014
13 PUBLICACIÓ BOIB INF. TRAMITACIÓ AL PARLAMENT PROJECTE LLEI 25/02/2014
14 SOL·LICITUD D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 28/02/2014
15 ACORD D'AMPLIACIO DE TERMINI DE PRESENTACIO D'ESMENES 05/03/2014
25 COMUNICACIO A PRESIDENT I LLETRAT COMISSIO AMPLIACIO ESMENES 06/03/2014
24 COMUNICACIO A PRESIDENT I LLETRAT COMISSIO AMPLIACIO ESMENES 06/03/2014
23 COMUNICACIO A PRESIDENT I LLETRAT COMISSIO AMPLIACIO ESMENES 06/03/2014
22 COMUNICACIO A PRESIDENT I LLETRAT COMISSIO AMPLIACIO ESMENES 06/03/2014
21 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 06/03/2014
20 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 06/03/2014
19 COMUNICACIO ALS GRUPS D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 06/03/2014
18 COMUNICACIO ALS GRUPS D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 06/03/2014
17 COMUNICACIO ALS GRUPS D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 06/03/2014
16 COMUNICACIO AL GOVERN D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 06/03/2014
26 PUBLICACIO DE NOU TERMINI AMPLIAT DE PRESENTACIO D'ESMENES 07/03/2014
27 PRESENTACIÓ D'AL.LEGACIONS 24/03/2014
28 TRAMESA ACORD MESA AL.LEGACIONS 24/03/2014
29 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 24/03/2014
30 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 24/03/2014
31 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 24/03/2014
32 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 24/03/2014
33 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 24/03/2014
34 ADOPCIO D'ACORD PER PART DE LA MESA 26/03/2014
35 PRESENTACIÓ D'ESMENES A L'ARTICULAT 08/04/2014
38 PRESENTACIÓ D'ESMENES A L'ARTICULAT 09/04/2014
37 PRESENTACIÓ D'ESMENES A L'ARTICULAT 09/04/2014
36 PRESENTACIÓ D'ESMENES A L'ARTICULAT 09/04/2014
39 ESCRITS DIVERSOS RELACIONATS AMB TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 11/04/2014
40 ESCRITS DIVERSOS RELACIONATS AMB TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 15/04/2014
41 ESCRITS DIVERSOS RELACIONATS AMB TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 15/04/2014
42 ESCRITS DIVERSOS RELACIONATS AMB TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 15/04/2014
43 ESCRITS DIVERSOS RELACIONATS AMB TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 15/04/2014
44 ESCRITS DIVERSOS RELACIONATS AMB TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 15/04/2014
45 ESTUDI I QUALIFICACIO D'ESMENES PRESENTADES 16/04/2014
62 PUBLICACIO EN EL BOPIB DE CORRECCIO D'ERRATES 16/04/2014
47 REMISSIO ESMENES PARCIALS I SOL·LICITUD DESIGNACIO PONENTS 23/04/2014
48 REMISSIO ESMENES PARCIALS I SOL·LICITUD DESIGNACIO PONENTS 23/04/2014
49 REMISSIO ESMENES PARCIALS I SOL·LICITUD DESIGNACIO PONENTS 23/04/2014
50 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 23/04/2014
51 DESIGNACIO DE PONENTS 23/04/2014
46 PRESENTACIÓ D'AL.LEGACIONS 23/04/2014
53 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 24/04/2014
54 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 24/04/2014
55 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 24/04/2014
56 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 24/04/2014
57 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 24/04/2014
58 DESIGNACIO DE PONENTS 24/04/2014
52 TRAMESA ACORD MESA AL.LEGACIONS 24/04/2014
59 REMISSIO DE DOCUMENTACIO RELATIVA A TRAMITACIO EXPEDIENT 25/04/2014
60 DESIGNACIO DE PONENTS 25/04/2014
61 ADOPCIO D'ACORD PER PART DE LA MESA 30/04/2014
65 CONSTITUCIO DE LA PONENCIA 28/05/2014
63 PRESENTACIÓ D'AL.LEGACIONS 28/05/2014
64 COMUNICACIO DE DESIGNACIO DE COORDINADOR DE PONENCIA 29/05/2014
67 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 02/06/2014
66 ESCRITS DIVERSOS RELACIONATS AMB TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 02/06/2014
68 SOL.LICITUD SESSIONS EXTRAORDINÀRIES I HABILITACIÓ TERMINIS 10/06/2014
71 FINALITZACIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA 11/06/2014
70 ACORD MESA SOTMETRE CONSIDERACIO J.P. DILLUNS I DISSABTES 11/06/2014
69 ACORD CONVOCATORIA SESSIONS EXTRAORDINARIES 11/06/2014
79 COMUNICACIÓ A COMISSIÓ ACORDS CONTINUACIÓ TRAMITACIÓ 12/06/2014
78 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 12/06/2014
77 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 12/06/2014
76 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 12/06/2014
75 COMUNICACIÓ ALS GRUPS PARLAMENTARIS ADMISSIÓ A TRÀMIT 12/06/2014
74 COMUNICACIÓ ALS GRUPS PARLAMENTARIS ADMISSIÓ A TRÀMIT 12/06/2014
73 COMUNICACIÓ ALS GRUPS PARLAMENTARIS ADMISSIÓ A TRÀMIT 12/06/2014
72 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 12/06/2014
80 PUBLICACIO D'ACORD DE TRAMITACIO EN PERIODE EXTRAORDINARI 13/06/2014
85 REMISSIO DE DOCUMENTACIO RELATIVA A TRAMITACIO EXPEDIENT 17/06/2014
84 REMISSIO DE DOCUMENTACIO RELATIVA A TRAMITACIO EXPEDIENT 17/06/2014
83 REMISSIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS 17/06/2014
82 REMISSIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS 17/06/2014
81 REMISSIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS 17/06/2014
98 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
96 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
95 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
94 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
93 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
92 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
91 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
90 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
89 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
88 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
87 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
86 HABILITACIÓ DELS DILLUNS I DISSABTES 18/06/2014
97 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
104 PUBLICACIO DIARI DE SESSIONS DEL DEBAT DICTAMEN DE LA COM. 19/06/2014
101 FINALITZACIO DICTAMEN 19/06/2014
100 ESCRIT DE MANTENIMENT D'ESMENES I/O VOTS PARTICULARS 19/06/2014
99 ESCRIT DE MANTENIMENT D'ESMENES I/O VOTS PARTICULARS 19/06/2014
103 ESCRIT DE MANTENIMENT D'ESMENES I/O VOTS PARTICULARS 20/06/2014
102 PUBLICACIO D'HABILITACIO DELS DILLUNS I ELS DISSABTES 20/06/2014
105 COMUNICACIO FINALITZACIO DICTAMEN PER LA COMISSIO 23/06/2014
106 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 01/07/2014
107 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 01/07/2014
108 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 01/07/2014
109 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 01/07/2014
110 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 01/07/2014
111 APROVACIO DEL DICTAMEN 08/07/2014
112 PUBLICACIO DEL DEBAT EN EL PLE 08/07/2014
113 PUBLICACIO BOPIB ELABORACIO DICTAMEN PER LA COMISSIO 11/07/2014
114 REMISSIO DE CERTIFICACIO ACREDITATIVA D'APROVACIO PER PLE 15/07/2014
115 PUBLICACIO ACORD PLE 18/07/2014
116 REMISSIO DE DOCUMENTACIO RELATIVA A TRAMITACIO EXPEDIENT 23/07/2014
118 PUBLICACIO EN EL BOIB DEL TEXT DE LA LLEI 31/07/2014
119 PUBLICACIO DE LA LLEI EN EL BOE 20/08/2014
120 FINALITZACIO D'EXPEDIENT APROVAT 20/08/2014