Permanent link: 'EXPE-082014GLEX-0004'
08-2014/GLEX-0004 24/03/2014
Legislatura 8
Tipus d'expedient GLEX
Proponent José Ramón BAUZÁ I DÍAZ
Càrrec PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Organisme GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Extracte Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears
Situació APROVAT
Num. del registre d'entrada RGE-201402901
Tràmits de l'expedient
# Descripció Data
1 ENTRADA EN EL REGISTRE 24/03/2014
2 ADMISSIO A TRAMIT 26/03/2014
3 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 27/03/2014
4 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 27/03/2014
5 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 27/03/2014
6 COMUNICACIO A PRESIDENT DE COMISSIO DE L'ADMISSIO A TRAMIT 27/03/2014
7 COMUNICACIO A LLETRAT COMISSIO D'ADMISSIO A TRAMIT 27/03/2014
8 COMUNICACIO ALS GRUPS ADMISSIO A TRAMIT PER MESA 27/03/2014
9 COMUNICACIO ALS GRUPS ADMISSIO A TRAMIT PER MESA 27/03/2014
10 COMUNICACIO ALS GRUPS ADMISSIO A TRAMIT PER MESA 27/03/2014
11 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 27/03/2014
12 PUBLICACIO INICIATIVA 28/03/2014
13 PUBLICACIÓ BOIB INF. TRAMITACIÓ AL PARLAMENT PROJECTE LLEI 29/03/2014
14 SOL·LICITUD D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 02/04/2014
15 ACORD D'AMPLIACIO DE TERMINI DE PRESENTACIO D'ESMENES 09/04/2014
23 COMUNICACIO A PRESIDENT I LLETRAT COMISSIO AMPLIACIO ESMENES 10/04/2014
22 COMUNICACIO A PRESIDENT I LLETRAT COMISSIO AMPLIACIO ESMENES 10/04/2014
21 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 10/04/2014
20 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 10/04/2014
19 COMUNICACIO ALS GRUPS D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 10/04/2014
18 COMUNICACIO ALS GRUPS D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 10/04/2014
17 COMUNICACIO AL GOVERN D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 10/04/2014
16 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 10/04/2014
24 PUBLICACIO DE NOU TERMINI AMPLIAT DE PRESENTACIO D'ESMENES 11/04/2014
25 PRESENTACIÓ D'AL.LEGACIONS 16/04/2014
26 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 22/04/2014
27 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 22/04/2014
28 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 22/04/2014
29 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 22/04/2014
30 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 22/04/2014
31 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 22/04/2014
32 ADOPCIO D'ACORD PER PART DE LA MESA 23/04/2014
33 PRESENTACIÓ D'ESMENA A LA TOTALITAT 15/05/2014
34 PRESENTACIÓ D'ESMENES A L'ARTICULAT 16/05/2014
35 PRESENTACIÓ D'ESMENES A L'ARTICULAT 16/05/2014
36 PRESENTACIÓ D'ESMENES A L'ARTICULAT 16/05/2014
38 ESTUDI I QUALIFICACIO D'ESMENES PRESENTADES 22/05/2014
37 PRESENTACIÓ D'ESMENA A LA TOTALITAT 22/05/2014
39 REMISSIO ALS GRUPS D'ESMENES A LA TOTALITAT 30/05/2014
40 REMISSIO ALS GRUPS D'ESMENES A LA TOTALITAT 30/05/2014
41 REMISSIO ALS GRUPS D'ESMENES A LA TOTALITAT 30/05/2014
42 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 30/05/2014
43 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 30/05/2014
44 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 30/05/2014
45 REBUIG ESMENES TOTALITAT 03/06/2014
55 PUBLICACIO DEBAT ESMENES TOTALITAT DIARI SESSIONS 03/06/2014
52 DESIGNACIO DE PONENTS 04/06/2014
51 DESIGNACIO DE PONENTS 04/06/2014
50 REMISSIO DE DOCUMENTACIO RELATIVA A TRAMITACIO EXPEDIENT 04/06/2014
49 REMISSIO DE DOCUMENTACIO RELATIVA A TRAMITACIO EXPEDIENT 04/06/2014
48 REMISSIO ESMENES PARCIALS I SOL·LICITUD DESIGNACIO PONENTS 04/06/2014
47 REMISSIO ESMENES PARCIALS I SOL·LICITUD DESIGNACIO PONENTS 04/06/2014
46 REMISSIO ESMENES PARCIALS I SOL·LICITUD DESIGNACIO PONENTS 04/06/2014
53 DESIGNACIO DE PONENTS 05/06/2014
54 ESCRITS DIVERSOS RELACIONATS AMB TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 05/06/2014
56 SOL.LICITUD SESSIONS EXTRAORDINÀRIES I HABILITACIÓ TERMINIS 10/06/2014
57 ACORD CONVOCATORIA SESSIONS EXTRAORDINARIES 11/06/2014
58 ACORD MESA SOTMETRE CONSIDERACIO J.P. DILLUNS I DISSABTES 11/06/2014
68 CONSTITUCIO DE LA PONENCIA 12/06/2014
66 COMUNICACIÓ A COMISSIÓ ACORDS CONTINUACIÓ TRAMITACIÓ 12/06/2014
65 COMUNICACIÓ A COMISSIÓ ACORDS CONTINUACIÓ TRAMITACIÓ 12/06/2014
64 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 12/06/2014
63 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 12/06/2014
62 COMUNICACIÓ ALS GRUPS PARLAMENTARIS ADMISSIÓ A TRÀMIT 12/06/2014
61 COMUNICACIÓ ALS GRUPS PARLAMENTARIS ADMISSIÓ A TRÀMIT 12/06/2014
60 COMUNICACIÓ ALS GRUPS PARLAMENTARIS ADMISSIÓ A TRÀMIT 12/06/2014
59 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 12/06/2014
70 COMUNICACIO DE DESIGNACIO DE COORDINADOR DE PONENCIA 13/06/2014
69 PUBLICACIO D'ACORDS DE PLE SOBRE ESMENES A LA TOTALITAT 13/06/2014
67 PUBLICACIO D'ACORD DE TRAMITACIO EN PERIODE EXTRAORDINARI 13/06/2014
71 FINALITZACIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA 17/06/2014
72 REMISSIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS 17/06/2014
73 REMISSIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS 17/06/2014
74 REMISSIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS 17/06/2014
75 REMISSIO DE DOCUMENTACIO DIVERSA I/O COMPLEMENTARIA 17/06/2014
76 REMISSIO DE DOCUMENTACIO DIVERSA I/O COMPLEMENTARIA 17/06/2014
89 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
88 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
87 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
86 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
85 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
84 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
83 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
82 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
81 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
80 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
79 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
78 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
77 HABILITACIÓ DELS DILLUNS I DISSABTES 18/06/2014
94 PUBLICACIO DIARI DE SESSIONS DEL DEBAT DICTAMEN DE LA COM. 20/06/2014
93 COMUNICACIO FINALITZACIO DICTAMEN PER LA COMISSIO 20/06/2014
92 ESCRIT DE MANTENIMENT D'ESMENES I/O VOTS PARTICULARS 20/06/2014
91 FINALITZACIO DICTAMEN 20/06/2014
90 PUBLICACIO D'HABILITACIO DELS DILLUNS I ELS DISSABTES 20/06/2014
95 ESCRIT DE MANTENIMENT D'ESMENES I/O VOTS PARTICULARS 24/06/2014
96 ESCRIT DE MANTENIMENT D'ESMENES I/O VOTS PARTICULARS 24/06/2014
97 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 01/07/2014
98 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 01/07/2014
99 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 01/07/2014
100 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 01/07/2014
101 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 01/07/2014
102 APROVACIO DEL DICTAMEN 08/07/2014
103 PUBLICACIO DEL DEBAT EN EL PLE 08/07/2014
104 PUBLICACIO BOPIB ELABORACIO DICTAMEN PER LA COMISSIO 11/07/2014
105 REMISSIO DE CERTIFICACIO ACREDITATIVA D'APROVACIO PER PLE 15/07/2014
106 PUBLICACIO ACORD PLE 18/07/2014
107 PUBLICACIO EN EL BOIB DEL TEXT DE LA LLEI 26/07/2014
108 PUBLICACIO DE LA LLEI EN EL BOE 20/08/2014
109 FINALITZACIO D'EXPEDIENT APROVAT 20/08/2014