Permanent link: 'EXPE-082014GLEX-0005'
08-2014/GLEX-0005 09/05/2014
Legislatura 8
Tipus d'expedient GLEX
Proponent José Ramón BAUZÁ I DÍAZ
Càrrec PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Organisme GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Extracte Projecte de llei pel qual es modifica la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d'emergències de les Illes Balears
Situació APROVAT
Num. del registre d'entrada RGE-201405090
Tràmits de l'expedient
# Descripció Data
1 ENTRADA EN EL REGISTRE 09/05/2014
2 ADMISSIÓ A TRÀMIT 14/05/2014
3 ACORD HABILITACIO DE TERMINIS 14/05/2014
4 ACORD DE DECLARACIO D'URGÈNCIA 14/05/2014
5 HABILITACIÓ DELS DILLUNS I DISSABTES 14/05/2014
6 ACORD MESA PARLAMENT HABILITACIO DILLUNS I DISSABTES 14/05/2014
15 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 15/05/2014
14 COMUNICACIO A LLETRAT COMISSIO D'ADMISSIO A TRAMIT 15/05/2014
13 COMUNICACIO A PRESIDENT DE COMISSIO DE L'ADMISSIO A TRAMIT 15/05/2014
12 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 15/05/2014
11 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 15/05/2014
10 COMUNICACIÓ ALS GRUPS PARLAMENTARIS ADMISSIÓ A TRÀMIT 15/05/2014
9 COMUNICACIÓ ALS GRUPS PARLAMENTARIS ADMISSIÓ A TRÀMIT 15/05/2014
8 COMUNICACIO ALS GRUPS ADMISSIO A TRAMIT PER MESA 15/05/2014
7 COMUNICACIÓ ADMISSIÓ A TRÀMIT 15/05/2014
16 PUBLICACIO INICIATIVA 16/05/2014
17 PUBLICACIÓ BOIB INF. TRAMITACIÓ AL PARLAMENT PROJECTE LLEI 17/05/2014
18 SOL·LICITUD D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 20/05/2014
19 ESCRITS DIVERSOS RELACIONATS AMB TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 26/05/2014
25 REMISSIO DE DOCUMENTACIO DIVERSA I/O COMPLEMENTARIA 27/05/2014
24 REMISSIO DE DOCUMENTACIO DIVERSA I/O COMPLEMENTARIA 27/05/2014
23 REMISSIO DE DOCUMENTACIO DIVERSA I/O COMPLEMENTARIA 27/05/2014
22 REMISSIO DE DOCUMENTACIO DIVERSA I/O COMPLEMENTARIA 27/05/2014
21 REMISSIO DE DOCUMENTACIO DIVERSA I/O COMPLEMENTARIA 27/05/2014
20 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 27/05/2014
26 ACORD D'AMPLIACIO DE TERMINI DE PRESENTACIO D'ESMENES 29/05/2014
27 COMUNICACIO AL GOVERN D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 29/05/2014
28 COMUNICACIO ALS GRUPS D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 29/05/2014
29 COMUNICACIO ALS GRUPS D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 29/05/2014
30 COMUNICACIO ALS GRUPS D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 29/05/2014
31 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 29/05/2014
32 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 29/05/2014
33 COMUNICACIO A PRESIDENT I LLETRAT COMISSIO AMPLIACIO ESMENES 29/05/2014
34 COMUNICACIO A PRESIDENT I LLETRAT COMISSIO AMPLIACIO ESMENES 29/05/2014
35 PUBLICACIO DE NOU TERMINI AMPLIAT DE PRESENTACIO D'ESMENES 30/05/2014
36 PRESENTACIÓ D'ESMENES A L'ARTICULAT 04/06/2014
37 PRESENTACIÓ D'ESMENES A L'ARTICULAT 06/06/2014
43 ESTUDI I QUALIFICACIO D'ESMENES PRESENTADES 11/06/2014
42 REMISSIO DE DOCUMENTACIO RELATIVA A TRAMITACIO EXPEDIENT 11/06/2014
41 REMISSIO DE DOCUMENTACIO RELATIVA A TRAMITACIO EXPEDIENT 11/06/2014
40 REMISSIO ESMENES PARCIALS I SOL·LICITUD DESIGNACIO PONENTS 11/06/2014
39 REMISSIO ESMENES PARCIALS I SOL·LICITUD DESIGNACIO PONENTS 11/06/2014
38 REMISSIO ESMENES PARCIALS I SOL·LICITUD DESIGNACIO PONENTS 11/06/2014
46 DESIGNACIO DE PONENTS 12/06/2014
45 DESIGNACIO DE PONENTS 12/06/2014
44 DESIGNACIO DE PONENTS 12/06/2014
47 COMUNICACIO DE DESIGNACIO DE COORDINADOR DE PONENCIA 17/06/2014
48 CONSTITUCIO DE LA PONENCIA 17/06/2014
49 FINALITZACIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA 17/06/2014
50 REMISSIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS 17/06/2014
51 REMISSIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS 17/06/2014
52 REMISSIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS 17/06/2014
53 REMISSIO DE DOCUMENTACIO DIVERSA I/O COMPLEMENTARIA 17/06/2014
54 REMISSIO DE DOCUMENTACIO DIVERSA I/O COMPLEMENTARIA 17/06/2014
55 FINALITZACIO DICTAMEN 19/06/2014
56 COMUNICACIO FINALITZACIO DICTAMEN PER LA COMISSIO 19/06/2014
57 ESCRIT DE MANTENIMENT D'ESMENES I/O VOTS PARTICULARS 19/06/2014
58 ESCRIT DE MANTENIMENT D'ESMENES I/O VOTS PARTICULARS 19/06/2014
60 PUBLICACIO DIARI DE SESSIONS DEL DEBAT DICTAMEN DE LA COM. 19/06/2014
59 ESCRIT DE MANTENIMENT D'ESMENES I/O VOTS PARTICULARS 20/06/2014
61 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 01/07/2014
62 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 01/07/2014
63 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 01/07/2014
64 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 01/07/2014
65 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 01/07/2014
66 APROVACIO DEL DICTAMEN 08/07/2014
67 PUBLICACIO DEL DEBAT EN EL PLE 08/07/2014
68 PUBLICACIO BOPIB ELABORACIO DICTAMEN PER LA COMISSIO 11/07/2014
69 REMISSIO DE CERTIFICACIO ACREDITATIVA D'APROVACIO PER PLE 15/07/2014
70 PUBLICACIO ACORD PLE 18/07/2014
71 PUBLICACIO EN EL BOIB DEL TEXT DE LA LLEI 26/07/2014
72 PUBLICACIO DE LA LLEI EN EL BOE 20/08/2014
73 FINALITZACIO D'EXPEDIENT APROVAT 20/08/2014