Permanent link: 'EXPE-082014GLEX-0006'
08-2014/GLEX-0006 19/05/2014
Legislatura 8
Tipus d'expedient GLEX
Proponent Sr. José Ramón BAUZÁ I DÍAZ
Càrrec PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Organisme GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Extracte Projecte de llei d'ordenació minera de les Illes Balears
Situació APROVAT
Num. del registre d'entrada RGE-201405615
Tràmits de l'expedient
# Descripció Data
1 ENTRADA EN EL REGISTRE 19/05/2014
2 ADMISSIO A TRAMIT 21/05/2014
11 COMUNICACIÓ ADMISSIÓ A TRÀMIT 22/05/2014
10 COMUNICACIO ALS GRUPS ADMISSIO A TRAMIT PER MESA 22/05/2014
9 COMUNICACIO ALS GRUPS ADMISSIO A TRAMIT PER MESA 22/05/2014
8 COMUNICACIO ALS GRUPS ADMISSIO A TRAMIT PER MESA 22/05/2014
7 COMUNICACIO A LLETRAT COMISSIO D'ADMISSIO A TRAMIT 22/05/2014
6 COMUNICACIO A PRESIDENT DE COMISSIO DE L'ADMISSIO A TRAMIT 22/05/2014
5 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 22/05/2014
4 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 22/05/2014
3 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 22/05/2014
13 PUBLICACIO INICIATIVA 23/05/2014
67 PUBLICACIÓ BOIB INF. TRAMITACIÓ AL PARLAMENT PROJECTE LLEI 24/05/2014
15 PRESENTACIÓ D'AL.LEGACIONS 06/06/2014
14 SOL·LICITUD D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 06/06/2014
20 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 09/06/2014
19 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 09/06/2014
18 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 09/06/2014
17 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 09/06/2014
16 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 09/06/2014
21 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 09/06/2014
29 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 10/06/2014
28 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 10/06/2014
27 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 10/06/2014
26 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 10/06/2014
25 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 10/06/2014
24 SOL.LICITUD DE TRAMITACIO D'URGENCIA 10/06/2014
23 SOL.LICITUD SESSIONS EXTRAORDINÀRIES I HABILITACIÓ TERMINIS 10/06/2014
22 PRESENTACIÓ D'AL.LEGACIONS 10/06/2014
30 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 10/06/2014
32 ACORD D'AMPLIACIO DE TERMINI DE PRESENTACIO D'ESMENES 11/06/2014
33 ACORD CONVOCATORIA SESSIONS EXTRAORDINARIES 11/06/2014
34 ACORD MESA SOTMETRE CONSIDERACIO J.P. DILLUNS I DISSABTES 11/06/2014
35 ACORD DE DECLARACIO D'URGÈNCIA 11/06/2014
36 PRESENTACIÓ D'AL.LEGACIONS 11/06/2014
37 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 11/06/2014
38 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 11/06/2014
39 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 11/06/2014
40 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 11/06/2014
41 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 11/06/2014
42 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 11/06/2014
31 PRESENTACIÓ D'AL.LEGACIONS 11/06/2014
50 COMUNICACIÓ A COMISSIÓ ACORDS CONTINUACIÓ TRAMITACIÓ 12/06/2014
49 COMUNICACIÓ A COMISSIÓ ACORDS CONTINUACIÓ TRAMITACIÓ 12/06/2014
48 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 12/06/2014
47 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 12/06/2014
46 COMUNICACIÓ ALS GRUPS PARLAMENTARIS ADMISSIÓ A TRÀMIT 12/06/2014
45 COMUNICACIÓ ALS GRUPS PARLAMENTARIS ADMISSIÓ A TRÀMIT 12/06/2014
44 COMUNICACIÓ ALS GRUPS PARLAMENTARIS ADMISSIÓ A TRÀMIT 12/06/2014
43 COMUNICACIO DE L'ADMISSIO PER MESA 12/06/2014
58 COMUNICACIO A PRESIDENT I LLETRAT COMISSIO AMPLIACIO ESMENES 12/06/2014
60 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 12/06/2014
62 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 12/06/2014
64 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 12/06/2014
63 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 12/06/2014
61 TRAMESA D'AL.LEGACIONS 12/06/2014
59 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 12/06/2014
57 COMUNICACIO A PRESIDENT I LLETRAT COMISSIO AMPLIACIO ESMENES 12/06/2014
56 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 12/06/2014
55 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 12/06/2014
54 COMUNICACIO ALS GRUPS D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 12/06/2014
53 COMUNICACIO ALS GRUPS D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 12/06/2014
52 COMUNICACIO ALS GRUPS D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 12/06/2014
51 COMUNICACIO AL GOVERN D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 12/06/2014
65 PUBLICACIO DE NOU TERMINI AMPLIAT DE PRESENTACIO D'ESMENES 13/06/2014
66 PUBLICACIO D'ACORD DE TRAMITACIO EN PERIODE EXTRAORDINARI 13/06/2014
81 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
80 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
79 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
78 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
77 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
76 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
75 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
74 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
73 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
72 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
71 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
70 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
69 HABILITACIÓ DELS DILLUNS I DISSABTES 18/06/2014
68 ADOPCIO D'ACORD PER PART DE LA MESA 18/06/2014
86 PRESENTACIÓ D'ESMENA A LA TOTALITAT 24/06/2014
85 PRESENTACIÓ D'ESMENES A L'ARTICULAT 24/06/2014
84 PRESENTACIÓ D'ESMENES A L'ARTICULAT 24/06/2014
83 PRESENTACIÓ D'ESMENES A L'ARTICULAT 24/06/2014
82 PRESENTACIÓ D'ESMENA A LA TOTALITAT 24/06/2014
87 ESCRITS DIVERSOS RELACIONATS AMB TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 25/06/2014
88 ESTUDI I QUALIFICACIO D'ESMENES PRESENTADES 08/07/2014
89 COMUNICACIO ESMENES TOTALITAT 09/07/2014
94 REMISSIO ALS GRUPS D'ESMENES A LA TOTALITAT 17/07/2014
93 REMISSIO ALS GRUPS D'ESMENES A LA TOTALITAT 17/07/2014
92 REMISSIO ALS GRUPS D'ESMENES A LA TOTALITAT 17/07/2014
91 REMISSIO ALS GRUPS D'ESMENES A LA TOTALITAT 17/07/2014
90 REMISSIO ALS GRUPS D'ESMENES A LA TOTALITAT 17/07/2014
107 PUBLICACIO DEBAT ESMENES TOTALITAT DIARI SESSIONS 23/07/2014
106 REBUIG ESMENES TOTALITAT 23/07/2014
95 REMISSIO ALS GRUPS PARLAMENTARIS DEL DOSSIER LEGISLATIU 24/07/2014
96 REMISSIO ALS GRUPS PARLAMENTARIS DEL DOSSIER LEGISLATIU 24/07/2014
97 REMISSIO ALS GRUPS PARLAMENTARIS DEL DOSSIER LEGISLATIU 24/07/2014
98 REMISSIO DE DOCUMENTACIO RELATIVA A TRAMITACIO EXPEDIENT 24/07/2014
99 REMISSIO DE DOCUMENTACIO RELATIVA A TRAMITACIO EXPEDIENT 24/07/2014
100 DESIGNACIO DE PONENTS 24/07/2014
101 DESIGNACIO DE PONENTS 24/07/2014
102 DESIGNACIO DE PONENTS 24/07/2014
103 ESCRIT DE SUBSTITUCIO DE PONENTS 25/07/2014
105 COMUNICACIO DE DESIGNACIO DE COORDINADOR DE PONENCIA 28/07/2014
104 PRESENTACIO DE DOCUMENTACIO DIVERSA I/O COMPLEMENTARIA 28/07/2014
108 CONSTITUCIO DE LA PONENCIA 28/07/2014
109 PUBLICACIO D'ACORDS DE PLE SOBRE ESMENES A LA TOTALITAT 01/08/2014
110 DESIGNACIO DE PONENTS 26/08/2014
111 FINALITZACIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA 27/08/2014
112 REMISSIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS 01/09/2014
113 REMISSIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS 01/09/2014
114 REMISSIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS 01/09/2014
115 REMISSIO DE DOCUMENTACIO RELATIVA A TRAMITACIO EXPEDIENT 01/09/2014
116 REMISSIO DE DOCUMENTACIO RELATIVA A TRAMITACIO EXPEDIENT 01/09/2014
117 FINALITZACIO DICTAMEN 04/09/2014
120 PUBLICACIO DIARI DE SESSIONS DEL DEBAT DICTAMEN DE LA COM. 04/09/2014
118 ESCRIT DE MANTENIMENT D'ESMENES I/O VOTS PARTICULARS 05/09/2014
119 ESCRIT DE MANTENIMENT D'ESMENES I/O VOTS PARTICULARS 05/09/2014
121 COMUNICACIO FINALITZACIO DICTAMEN PER LA COMISSIO 08/09/2014
122 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 11/09/2014
123 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 11/09/2014
124 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 11/09/2014
125 REMISSIO DE DOCUMENTACIO RELATIVA A TRAMITACIO EXPEDIENT 11/09/2014
126 REMISSIO DE DOCUMENTACIO RELATIVA A TRAMITACIO EXPEDIENT 11/09/2014
127 APROVACIO DEL DICTAMEN 16/09/2014
128 PUBLICACIO DEL DEBAT EN EL PLE 16/09/2014
129 PUBLICACIO BOPIB ELABORACIO DICTAMEN PER LA COMISSIO 19/09/2014
130 REMISSIO DE CERTIFICACIO ACREDITATIVA D'APROVACIO PER PLE 24/09/2014
131 PUBLICACIO ACORD PLE 26/09/2014
132 REMISSIO DE CERTIFICACIO ACREDITATIVA D'APROVACIO PER PLE 01/10/2014
133 PUBLICACIO EN EL BOIB DEL TEXT DE LA LLEI 09/10/2014
134 PUBLICACIO DE LA LLEI EN EL BOE 31/10/2014
135 FINALITZACIO D'EXPEDIENT APROVAT 31/10/2014