Permanent link: 'EXPE-082014GLEX-0007'
08-2014/GLEX-0007 11/06/2014
Legislatura 8
Tipus d'expedient GLEX
Proponent Sr. José Ramón BAUZÁ I DÍAZ
Càrrec PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Organisme GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Extracte Projecte de llei del joc i les apostes a les Illes Balears
Situació APROVAT
Num. del registre d'entrada RGE-201406303
Tràmits de l'expedient
# Descripció Data
1 ENTRADA EN EL REGISTRE 11/06/2014
2 ADMISSIÓ A TRÀMIT 11/06/2014
3 ACORD CONVOCATORIA SESSIONS EXTRAORDINARIES 11/06/2014
4 ACORD MESA SOTMETRE CONSIDERACIO J.P. DILLUNS I DISSABTES 11/06/2014
5 ACORD DE DECLARACIO D'URGÈNCIA 11/06/2014
6 COMUNICACIÓ ADMISSIÓ A TRÀMIT 12/06/2014
7 COMUNICACIO ALS GRUPS ADMISSIO A TRAMIT PER MESA 12/06/2014
8 COMUNICACIO ALS GRUPS ADMISSIO A TRAMIT PER MESA 12/06/2014
9 COMUNICACIO ALS GRUPS ADMISSIO A TRAMIT PER MESA 12/06/2014
10 COMUNICACIÓ ADMISSIÓ A TRÀMIT 12/06/2014
11 COMUNICACIÓ ADMISSIÓ A TRÀMIT 12/06/2014
12 COMUNICACIO A PRESIDENT DE COMISSIO DE L'ADMISSIO A TRAMIT 12/06/2014
13 COMUNICACIO A LLETRAT COMISSIO D'ADMISSIO A TRAMIT 12/06/2014
15 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 13/06/2014
14 PUBLICACIO INICIATIVA 13/06/2014
16 PUBLICACIÓ BOIB INF. TRAMITACIÓ AL PARLAMENT PROJECTE LLEI 14/06/2014
17 HABILITACIÓ DELS DILLUNS I DISSABTES 18/06/2014
18 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
19 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
20 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
21 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
22 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
23 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
24 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
25 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
26 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
27 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
28 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
29 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 18/06/2014
30 PUBLICACIO D'HABILITACIO DELS DILLUNS I ELS DISSABTES 20/06/2014
31 SOL·LICITUD D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 20/06/2014
32 SOL·LICITUD D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 25/06/2014
33 ACORD D'AMPLIACIO DE TERMINI DE PRESENTACIO D'ESMENES 30/06/2014
34 COMUNICACIO AL GOVERN D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 01/07/2014
35 COMUNICACIO ALS GRUPS D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 01/07/2014
36 COMUNICACIO ALS GRUPS D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 01/07/2014
37 COMUNICACIO ALS GRUPS D'AMPLIACIO DE TERMINI D'ESMENES 01/07/2014
38 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 01/07/2014
39 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 01/07/2014
40 COMUNICACIO A PRESIDENT I LLETRAT COMISSIO AMPLIACIO ESMENES 01/07/2014
41 COMUNICACIO A PRESIDENT I LLETRAT COMISSIO AMPLIACIO ESMENES 01/07/2014
42 PUBLICACIO DE NOU TERMINI AMPLIAT DE PRESENTACIO D'ESMENES 02/07/2014
43 PRESENTACIÓ D'ESMENES A L'ARTICULAT 03/07/2014
44 ESCRIT DE RETIRADA D'ESMENES 04/07/2014
45 ESCRIT DE RETIRADA D'ESMENES 04/07/2014
46 ESCRIT DE RETIRADA D'ESMENES 04/07/2014
47 ESCRIT DE RETIRADA D'ESMENES 04/07/2014
48 ESCRIT DE RETIRADA D'ESMENES 04/07/2014
49 ESCRIT DE RETIRADA D'ESMENES 04/07/2014
51 PRESENTACIÓ D'ESMENES A L'ARTICULAT 07/07/2014
50 PRESENTACIÓ D'ESMENES A L'ARTICULAT 07/07/2014
52 ESTUDI I QUALIFICACIO D'ESMENES PRESENTADES 08/07/2014
60 DESIGNACIO DE PONENTS 09/07/2014
59 DESIGNACIO DE PONENTS 09/07/2014
58 DESIGNACIO DE PONENTS 09/07/2014
57 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 09/07/2014
56 ESCRITS RELATIUS A LA TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 09/07/2014
55 REMISSIO ALS GRUPS PARLAMENTARIS DEL DOSSIER LEGISLATIU 09/07/2014
54 REMISSIO ALS GRUPS PARLAMENTARIS DEL DOSSIER LEGISLATIU 09/07/2014
53 REMISSIO ALS GRUPS PARLAMENTARIS DEL DOSSIER LEGISLATIU 09/07/2014
61 ESCRITS DIVERSOS RELACIONATS AMB TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT 10/07/2014
68 CONSTITUCIO DE LA PONENCIA 10/07/2014
69 FINALITZACIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA 10/07/2014
67 REMISSIO DE DOCUMENTACIO RELATIVA A TRAMITACIO EXPEDIENT 11/07/2014
66 REMISSIO DE DOCUMENTACIO RELATIVA A TRAMITACIO EXPEDIENT 11/07/2014
65 REMISSIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS 11/07/2014
64 REMISSIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS 11/07/2014
63 REMISSIO DE L'INFORME DE LA PONENCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS 11/07/2014
62 COMUNICACIO DE DESIGNACIO DE COORDINADOR DE PONENCIA 11/07/2014
70 ESCRIT DE MANTENIMENT D'ESMENES I/O VOTS PARTICULARS 14/07/2014
71 ESCRIT DE MANTENIMENT D'ESMENES I/O VOTS PARTICULARS 14/07/2014
72 FINALITZACIO DICTAMEN 14/07/2014
73 COMUNICACIO FINALITZACIO DICTAMEN PER LA COMISSIO 14/07/2014
79 PUBLICACIO DIARI DE SESSIONS DEL DEBAT DICTAMEN DE LA COM. 14/07/2014
74 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 17/07/2014
75 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 17/07/2014
76 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 17/07/2014
77 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 17/07/2014
78 REMISSIO A GRUPS DE DICTAMEN/MANT. ESMENES/VOTS PARTICULARS 17/07/2014
82 APROVACIO DEL DICTAMEN 23/07/2014
83 PUBLICACIO DEL DEBAT EN EL PLE 23/07/2014
80 REMISSIO DE CERTIFICACIO ACREDITATIVA D'APROVACIO PER PLE 31/07/2014
81 PUBLICACIO ACORD PLE 01/08/2014
85 PUBLICACIO BOPIB ELABORACIO DICTAMEN PER LA COMISSIO 01/08/2014
84 PUBLICACIO EN EL BOIB DEL TEXT DE LA LLEI 07/08/2014
87 PUBLICACIO DE LA LLEI EN EL BOE 23/08/2014
88 FINALITZACIO D'EXPEDIENT APROVAT 23/08/2014