Permanent link: 'EXPE-092019RPIB-0001'
09-2019/RPIB-0001 18/02/2019
Legislatura 9
Tipus d'expedient RPIB
Proponent Margarita PROHENS I RIGO
Càrrec PORTAVEU SUPLENT
Organisme GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Extracte Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Situació APROVAT
Num. del registre d'entrada RGE-201901534
Tràmits de l'expedient
# Descripció Data
1 ENTRADA EN EL REGISTRE 18/02/2019
2 PUBLICACIO EN EL BOPIB DE LA INICIATIVA 20/02/2019
3 COMUNICACIO AL GOVERN DE L'ADMISSIO PER MESA 20/02/2019
4 COMUNICACIÓ A L'AUTOR DE L'ADMISSIO A TRAMIT 20/02/2019
5 COMUNICACIÓ A L'AUTOR DE L'ADMISSIO A TRAMIT 20/02/2019
6 COMUNICACIÓ A L'AUTOR DE L'ADMISSIO A TRAMIT 20/02/2019
7 ADMISSIO A TRAMIT PER PART DE LA MESA 20/02/2019
8 COMUNICACIÓ A L'AUTOR DE L'ADMISSIO A TRAMIT 20/02/2019
9 COMUNICACIÓ A L'AUTOR DE L'ADMISSIO A TRAMIT 20/02/2019
10 COMUNICACIÓ A L'AUTOR DE L'ADMISSIO A TRAMIT 20/02/2019
11 COMUNICACIÓ A L'AUTOR DE L'ADMISSIO A TRAMIT 20/02/2019
12 COMUNICACIÓ A L'AUTOR DE L'ADMISSIO A TRAMIT 20/02/2019
13 COMUNICACIÓ A L'AUTOR DE L'ADMISSIO A TRAMIT 20/02/2019
14 COMUNICACIÓ A L'AUTOR DE L'ADMISSIO A TRAMIT 20/02/2019
16 ACORD DE PRESA EN CONSIDERACIÓ 26/02/2019
42 PUBLICACIO DIARI SESSIONS DEBAT PRESA EN CONSIDERACIO 26/02/2019
17 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 27/02/2019
18 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 27/02/2019
19 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 27/02/2019
20 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 27/02/2019
21 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 27/02/2019
22 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 27/02/2019
23 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 27/02/2019
24 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 27/02/2019
25 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 27/02/2019
26 PUBLICACIÓ BOPIB ACORD PRESA EN CONSIDERACIÓ 27/02/2019
28 ACORD MESA CONTINUACIÓ TRAMITACIÓ 27/02/2019
29 HABILITACIÓ DELS DILLUNS I DISSABTES 27/02/2019
30 ACORD MESA PARLAMENT HABILITACIÓ DELS DILLUNS I DISSABTES 27/02/2019
15 PRESENTACIO DE DOCUMENTACIO DIVERSA I/O COMPLEMENTARIA 27/02/2019
32 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 28/02/2019
33 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 28/02/2019
34 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 28/02/2019
35 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 28/02/2019
36 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 28/02/2019
37 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 28/02/2019
38 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 28/02/2019
39 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 28/02/2019
40 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 28/02/2019
41 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 28/02/2019
31 PUBLICACIÓ BOPIB HABILITACIÓ DILLUNS I DISSABTES 28/02/2019
27 PUBLICACIÓ BOPIB OBERTURA TERMINI PRESENTACIÓ ESMENES 05/03/2019
43 PRESENTACIÓ ESMENES A L'ARTICULAT 05/03/2019
44 PRESENTACIÓ ESMENES A L'ARTICULAT 05/03/2019
49 QUALIFICACIÓ ESMENES MESA COMISSIÓ 05/03/2019
45 TRAMESA ESMENES PARCIALS I SOL.LICITUD DESIGNACIÓ PONENTS 06/03/2019
46 TRAMESA ESMENES PARCIALS I SOL.LICITUD DESIGNACIÓ PONENTS 06/03/2019
47 TRAMESA ESMENES PARCIALS I SOL.LICITUD DESIGNACIÓ PONENTS 06/03/2019
48 TRAMESA ESMENES PARCIALS I SOL.LICITUD DESIGNACIÓ PONENTS 06/03/2019
50 TRAMESA ESMENES PARCIALS I SOL.LICITUD DESIGNACIÓ PONENTS 06/03/2019
51 TRAMESA ESMENES PARCIALS I SOL.LICITUD DESIGNACIÓ PONENTS 06/03/2019
52 TRAMESA ESMENES PARCIALS I SOL.LICITUD DESIGNACIÓ PONENTS 06/03/2019
53 DESIGNACIÓ PONENTS 06/03/2019
54 DESIGNACIÓ PONENTS 06/03/2019
55 DESIGNACIÓ PONENTS 06/03/2019
56 DESIGNACIÓ PONENTS 06/03/2019
57 DESIGNACIÓ PONENTS 06/03/2019
58 DESIGNACIÓ PONENTS 06/03/2019
59 MANTENIMENT D'ESMENES 07/03/2019
70 CONSTITUCIÓ DE LA PONÈNCIA 07/03/2019
71 FINALITZACIÓ DE LA PONÈNCIA 07/03/2019
60 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 08/03/2019
61 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 08/03/2019
62 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 08/03/2019
63 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 08/03/2019
64 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 08/03/2019
65 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 08/03/2019
66 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 08/03/2019
67 COMUNICACIÓ DESIGNACIÓ COORDINADOR DE LA PONÈNCIA 08/03/2019
68 PRESENTACIO DE DOCUMENTACIO DIVERSA I/O COMPLEMENTARIA 11/03/2019
69 APROVACIÓ DEL DICTAMEN 11/03/2019
72 COMUNICACIÓ FINALITZACIÓ DICTAMEN PER LA COMISSIÓ 11/03/2019
77 PUBLICACIÓ DIARI SESSIONS DEBAT DICTAMEN COMISSIÓ 11/03/2019
73 MANTENIMENT D'ESMENES 13/03/2019
74 MANTENIMENT D'ESMENES 13/03/2019
75 ADOPCIÓ D'ACORD PER PART DE LA MESA 13/03/2019
76 TRAMESA DE DOCUMENTACIO 14/03/2019
78 REMISSIÓ GRUPS DE DICTAMEN/MANT.ESMENES/VOTS PARTICULARS 15/03/2019
79 REMISSIÓ GRUPS DE DICTAMEN/MANT.ESMENES/VOTS PARTICULARS 15/03/2019
80 REMISSIÓ GRUPS DE DICTAMEN/MANT.ESMENES/VOTS PARTICULARS 15/03/2019
81 REMISSIÓ GRUPS DE DICTAMEN/MANT.ESMENES/VOTS PARTICULARS 15/03/2019
82 REMISSIÓ GRUPS DE DICTAMEN/MANT.ESMENES/VOTS PARTICULARS 15/03/2019
83 REMISSIÓ GRUPS DE DICTAMEN/MANT.ESMENES/VOTS PARTICULARS 15/03/2019
84 REMISSIÓ GRUPS DE DICTAMEN/MANT.ESMENES/VOTS PARTICULARS 15/03/2019
85 PUBLICACIO BOPIB ELABORACIÓ DICTAMEN PER LA COMISSIÓ 15/03/2019
86 APROVACIÓ DEL DICTAMEN 19/03/2019
87 PUBLICACIO DIARI SESSIONS DEBAT 19/03/2019
88 PUBLICACIÓ BOPIB TEXT APROVAT 11/04/2019
89 PUBLICACIO DEL TEXT EN EL BOIB 16/04/2019
90 FINALITZACIÓ D'EXPEDIENT APROVAT 16/04/2019