COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS de la 5a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-CHIPP-5'
ComposicióData inicialData final
1 Antoni ALORDA I VILARRUBIAS

SECRETARI
15-09-1999 24-05-2003
2 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
15-09-1999 09-02-2001
3 Margalida CABRER I GONZÁLEZ

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
4 Guillem CAMPS I COLL

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
5 Salvador CÁNOVES I ROTGER

MEMBRE
09-02-2001 24-05-2003
6 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
7 Fèlix FERNÁNDEZ I TERRÉS

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
8 Jaume FONT I BARCELÓ

MEMBRE
15-09-1999 21-11-2002
9 Sebastiana FULLANA I FIOL

MEMBRE
21-11-2002 24-05-2003
10 Joan Bosco GOMILA I BARBER

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
11 Manuel JAÉN I PALACIOS

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
12 Antonio LLAMAS MÁRQUEZ

MEMBRE
30-10-2000 24-05-2003
13 Antoni MARÍ I CALBET

PRESIDENT
15-09-1999 24-05-2003
14 Josep MARÍ I RIBAS

VICEPRESIDENT
15-09-1999 24-05-2003
15 Miquel NADAL I BUADES

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
16 Pere PALAU I TORRES

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
17 Tirso PONS I PONS

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
18 Miquel RAMON I JUAN

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003
19 Joan Antoni RAMONELL I AMENGUAL

MEMBRE
15-09-1999 30-10-2000
20 Maria SALOM I COLL

MEMBRE
15-09-1999 24-05-2003