DIPUTACIO PERMANENT de la 5a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-DIPER-5'
La Diputació Permanent és l’òrgan encarregat de vetllar pels poders del Parlament i assegurar-ne la continuïtat de l’acció quan la cambra no es trobi reunida, hagi estat dissolta o n’hagi expirat el mandat. La Diputació Permanent és presidida també pel President del Parlament i la integra el nombre de diputats que fixi la Mesa, oïda la Junta de Portaveus -amb un mínim d’onze- i atribuïts a cadascun dels grups parlamentaris en proporció a la importància numèrica respectiva
ComposicióData inicialData final
1 Antoni ALORDA I VILARRUBIAS

SECRETARI PRIMER
15-09-1999 18-06-2003
2 Mercè AMER I RIERA

MEMBRE SUPLENT
15-09-1999 18-06-2003
3 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE SUPLENT
15-09-1999 18-06-2003
4 Cecili BUELE I RAMIS

MEMBRE SUPLENT
17-09-1999 18-06-2003
5 Guillem CAMPS I COLL

MEMBRE TITULAR
15-09-1999 18-06-2003
6 Salvador CÁNOVES I ROTGER

MEMBRE SUPLENT
15-09-1999 18-06-2003
7 Aina Maria CASTILLO I FERRER

MEMBRE TITULAR
11-05-2000 18-06-2003
8 Andreu CRESPÍ I PLAZA

MEMBRE TITULAR
15-09-1999 18-06-2003
9 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

MEMBRE TITULAR
15-09-1999 18-06-2003
10 Mª Rosa ESTARÀS I FERRAGUT

MEMBRE SUPLENT
15-09-1999 24-03-2000
11 Fèlix FERNÁNDEZ I TERRÉS

MEMBRE TITULAR
15-09-1999 18-06-2003
12 Santiago FERRER I COSTA

MEMBRE SUPLENT
19-07-2002 18-06-2003
13 Francisco J. FIOL I AMENGUAL

MEMBRE SUPLENT
24-03-2000 18-06-2003
14 Joan FLAQUER I RIUTORT

MEMBRE TITULAR
15-09-1999 18-06-2003
15 Jaume FONT I BARCELÓ

MEMBRE SUPLENT
15-09-1999 18-06-2003
16 Miquel GASCÓN I MIR

VICEPRESIDENT PRIMER
15-09-1999 18-06-2003
17 Joan Bosco GOMILA I BARBER

MEMBRE TITULAR
15-09-1999 18-06-2003
18 José María GONZÁLEZ I ORTEA

MEMBRE TITULAR
15-09-1999 08-11-2002
19 José Simón GORNÉS I HACHERO

MEMBRE SUPLENT
15-09-1999 18-06-2003
20 Joan HUGUET I ROTGER

VICEPRESIDENT SEGON
15-09-1999 18-06-2003
21 Manuel JAÉN I PALACIOS

MEMBRE TITULAR
15-09-1999 18-06-2003
22 Josep JUAN I CARDONA

MEMBRE SUPLENT
24-03-2000 18-06-2003
23 Antoni MARÍ I CALBET

MEMBRE TITULAR
15-09-1999 18-06-2003
24 Maria Neus MARÍ I MARÍ

MEMBRE SUPLENT
15-09-1999 18-06-2003
25 Josep MARÍ I RIBAS

MEMBRE SUPLENT
15-09-1999 18-06-2003
26 Joan MARÍ I SERRA

MEMBRE TITULAR
15-09-1999 18-06-2003
27 Joan MARÍ I TUR

SECRETARI SEGON
15-09-1999 18-06-2003
28 Jaume MATAS I PALOU

MEMBRE TITULAR
15-09-1999 11-05-2000
29 Maximilià MORALES I GÓMEZ

PRESIDENT
15-09-1999 18-06-2003
30 Catalina PALAU I COSTA

MEMBRE SUPLENT
15-09-1999 24-03-2000
31 Antoni PASTOR I CABRER

MEMBRE TITULAR
11-11-2002 18-06-2003
32 Tirso PONS I PONS

MEMBRE SUPLENT
15-09-1999 18-06-2003
33 Miquel RAMON I JUAN

MEMBRE TITULAR
15-09-1999 18-06-2003
34 Margalida ROSSELLÓ I PONS

MEMBRE SUPLENT
15-09-1999 18-06-2003
35 Pere ROTGER I LLABRÉS

MEMBRE SUPLENT
15-09-1999 18-06-2003
36 Maria SALOM I COLL

MEMBRE SUPLENT
15-09-1999 18-06-2003
37 Misericordia SUGRAÑES I BARENYS

MEMBRE SUPLENT
15-09-1999 18-06-2003
38 Maria Antònia VADELL I FERRER

MEMBRE SUPLENT
17-09-1999 18-06-2003