DIPUTACIO PERMANENT de la 6a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-DIPER-6'
La Diputació Permanent és l’òrgan encarregat de vetllar pels poders del Parlament i assegurar-ne la continuïtat de l’acció quan la cambra no es trobi reunida, hagi estat dissolta o n’hagi expirat el mandat. La Diputació Permanent és presidida també pel President del Parlament i la integra el nombre de diputats que fixi la Mesa, oïda la Junta de Portaveus -amb un mínim d’onze- i atribuïts a cadascun dels grups parlamentaris en proporció a la importància numèrica respectiva
ComposicióData inicialData final
1 Rosamaria ALBERDI I CASTELL

MEMBRE SUPLENT
06-09-2004 26-06-2007
2 Celestí ALOMAR I MATEU

MEMBRE SUPLENT
07-04-2004 26-06-2007
3 Francesc ANTICH I OLIVER

MEMBRE TITULAR
08-07-2003 17-03-2004
4 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE SUPLENT
08-07-2003 07-04-2004
5 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE TITULAR
07-04-2004 26-06-2007
6 Joan BONED I ROIG

MEMBRE SUPLENT
08-07-2003 26-06-2007
7 Aina Maria CALVO I SASTRE

MEMBRE SUPLENT
08-07-2003 03-06-2004
8 Guillem CAMPS I COLL

SECRETARI PRIMER
08-07-2003 26-06-2007
9 Maria José CAMPS I ORFILA

MEMBRE SUPLENT
06-09-2004 26-06-2007
10 Maria José CAMPS I ORFILA

MEMBRE SUPLENT
08-07-2003 09-07-2003
11 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

MEMBRE SUPLENT
08-07-2003 11-10-2006
12 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

MEMBRE TITULAR
11-10-2006 26-06-2007
13 Mª Rosa ESTARÀS I FERRAGUT

MEMBRE TITULAR
08-07-2003 26-06-2007
14 Joan FAGEDA I AUBERT

MEMBRE SUPLENT
08-07-2003 17-03-2004
15 Fèlix FERNÁNDEZ I TERRÉS

SECRETARI SEGON
08-07-2003 26-06-2007
16 Joan FLAQUER I RIUTORT

MEMBRE TITULAR
08-07-2003 26-06-2007
17 Jaume FONT I BARCELÓ

MEMBRE TITULAR
08-07-2003 26-06-2007
18 Joan FONT I ROSSELLÓ

MEMBRE SUPLENT
16-09-2003 26-06-2007
19 Miquel GASCÓN I MIR

MEMBRE SUPLENT
09-07-2003 06-09-2004
20 José Simón GORNÉS I HACHERO

MEMBRE SUPLENT
08-07-2003 20-03-2007
21 Joan HUGUET I ROTGER

MEMBRE TITULAR
08-07-2003 26-06-2007
22 Miquel A. JEREZ I JUAN

MEMBRE SUPLENT
08-07-2003 26-06-2007
23 Josep JUAN I CARDONA

MEMBRE TITULAR
08-07-2003 26-06-2007
24 Maria Anna LÓPEZ I OLEO

MEMBRE SUPLENT
08-07-2003 08-01-2007
25 Antoni MARÍ I TUR

MEMBRE SUPLENT
08-07-2003 26-06-2007
26 Joan MARÍ I TUR

VICEPRESIDENT PRIMER
08-07-2003 26-06-2007
27 Joana Lluïsa MASCARÓ I MELIÀ

MEMBRE TITULAR
17-10-2006 26-06-2007
28 Jaume MATAS I PALOU

MEMBRE TITULAR
08-07-2003 26-06-2007
29 Francesc MOLINA I FRESNEDA

MEMBRE SUPLENT
08-01-2007 26-06-2007
30 Maria Antònia MUNAR I RIUTORT

MEMBRE TITULAR
08-07-2003 26-06-2007
31 Miquel NADAL I BUADES

MEMBRE SUPLENT
08-07-2003 26-06-2007
32 Gaspar OLIVER I MUT

MEMBRE SUPLENT
08-07-2003 26-06-2007
33 Antoni PASTOR I CABRER

MEMBRE SUPLENT
08-07-2003 26-06-2007
34 Francesc QUETGLAS I ROSANES

MEMBRE TITULAR
08-07-2003 22-09-2006
35 Aina RADO I FERRANDO

MEMBRE SUPLENT
11-10-2006 26-06-2007
36 Miquel RAMON I JUAN

MEMBRE TITULAR
09-03-2007 26-06-2007
37 Eduard RIUDAVETS I FLORIT

MEMBRE SUPLENT
08-07-2003 26-06-2007
38 Miquel ROSSELLÓ DEL ROSAL

MEMBRE TITULAR
08-07-2003 09-03-2007
39 Margalida ROSSELLÓ I PONS

MEMBRE SUPLENT
08-07-2003 26-06-2007
40 Pere ROTGER I LLABRÉS

PRESIDENT
08-07-2003 26-06-2007
41 Maria SALOM I COLL

MEMBRE SUPLENT
08-07-2003 17-03-2004
42 Pere SAMPOL I MAS

MEMBRE TITULAR
08-07-2003 15-10-2006
43 Catalina SUREDA I FONS

MEMBRE SUPLENT
08-07-2003 09-07-2003
44 Vicent TUR I TORRES

MEMBRE TITULAR
08-07-2003 26-06-2007
45 Valentí VALENCIANO I LÓPEZ

VICEPRESIDENT SEGON
08-07-2003 26-06-2007
46 Assumpta VINENT I BARCELÓ

MEMBRE SUPLENT
20-03-2007 26-06-2007