DIPUTACIO PERMANENT de la 8a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-DIPER-8'
La Diputació Permanent és l’òrgan encarregat de vetllar pels poders del Parlament i assegurar-ne la continuïtat de l’acció quan la cambra no es trobi reunida, hagi estat dissolta o n’hagi expirat el mandat. La Diputació Permanent és presidida també pel President del Parlament i la integra el nombre de diputats que fixi la Mesa, oïda la Junta de Portaveus -amb un mínim d’onze- i atribuïts a cadascun dels grups parlamentaris en proporció a la importància numèrica respectiva
ComposicióData inicialData final
1 Ana María AGUILÓ I GARCÍAS

MEMBRE SUPLENT
14-06-2012 18-06-2015
2 Rosamaria ALBERDI I CASTELL

MEMBRE SUPLENT
21-06-2011 13-01-2012
3 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE TITULAR
21-06-2011 18-06-2015
4 Joana BARCELÓ I MARTÍ

SECRETÀRIA SEGONA
21-06-2011 18-06-2015
5 Gabriel BARCELÓ I MILTA

MEMBRE TITULAR
21-06-2011 18-06-2015
6 José Ramón BAUZÁ I DÍAZ

MEMBRE TITULAR
21-06-2011 18-06-2015
7 Cosme BONET I BONET

MEMBRE SUPLENT
21-06-2011 18-06-2015
8 Damià BORRÀS I BARBER

MEMBRE SUPLENT
26-03-2015 18-06-2015
9 Lourdes BOSCH I ACARRETA

MEMBRE SUPLENT
14-06-2012 18-06-2015
10 Margalida CABRER I GONZÁLEZ

MEMBRE TITULAR
21-06-2011 18-06-2015
11 Pilar COSTA I SERRA

MEMBRE SUPLENT
21-06-2011 18-06-2015
12 Fina DE SANTIAGO I RODRÍGUEZ

MEMBRE SUPLENT
21-06-2011 05-02-2015
13 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

VICEPRESIDENT SEGON
21-06-2011 18-06-2015
14 Margalida DURÁN I CLADERA

MEMBRE TITULAR
21-06-2011 18-12-2012
15 Margalida DURÁN I CLADERA

PRESIDENTA
18-12-2012 18-06-2015
16 Antònia Maria ESTARELLAS I TORRENS

MEMBRE SUPLENT
21-06-2011 23-06-2011
17 Álvaro GIJÓN I CARRASCO

MEMBRE SUPLENT
21-06-2011 03-08-2011
18 Miquel A. JEREZ I JUAN

MEMBRE SUPLENT
21-06-2011 18-06-2015
19 Eulàlia E. LLUFRIU I ESTEVA

SECRETÀRIA PRIMERA
21-06-2011 18-06-2015
20 Nel MARTÍ I LLUFRIU

MEMBRE SUPLENT
05-02-2015 18-06-2015
21 Francisco MERCADAL I ALABERN

MEMBRE SUPLENT
14-06-2012 18-06-2015
22 Pere PALAU I TORRES

VICEPRESIDENT PRIMER
21-06-2011 18-06-2015
23 Antoni PASTOR I CABRER

MEMBRE SUPLENT
21-06-2011 14-06-2012
24 Mª Asunción PONS I FULLANA

MEMBRE SUPLENT
21-06-2011 18-06-2015
25 Marc PONS I PONS

MEMBRE SUPLENT
21-06-2011 20-07-2012
26 Marc PONS I PONS

MEMBRE TITULAR
17-01-2013 18-06-2015
27 Margalida PROHENS I RIGO

MEMBRE SUPLENT
21-06-2011 18-06-2015
28 Cristina RITA I LARRUCEA

MEMBRE SUPLENT
20-07-2012 26-03-2015
29 Pere ROTGER I LLABRÉS

PRESIDENT
21-06-2011 12-12-2012
30 Fernando RUBIO I AGUILÓ

MEMBRE SUPLENT
14-06-2012 18-06-2015
31 Maria SALOM I COLL

MEMBRE TITULAR
21-06-2011 18-06-2015
32 Margalida SERRA I CABANELLAS

MEMBRE SUPLENT
21-06-2011 14-06-2012
33 Vicent SERRA I FERRER

MEMBRE TITULAR
21-06-2011 18-06-2015
34 Misericordia SUGRAÑES I BARENYS

MEMBRE SUPLENT
21-06-2011 18-06-2015
35 Santiago TADEO I FLORIT

MEMBRE TITULAR
21-06-2011 18-06-2015
36 Xico TARRÉS I MARÍ

MEMBRE TITULAR
21-06-2011 17-01-2013
37 Vicenç THOMAS I MULET

MEMBRE SUPLENT
13-01-2012 18-06-2015
38 Josep TORRES I CARDONA

MEMBRE SUPLENT
21-06-2011 18-06-2015
39 Carlos Luis VERAMENDI I MESTRE

MEMBRE TITULAR
19-12-2012 18-06-2015