JUNTA DE PORTAVEUS de la 5a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-JUPOR-5'
La Junta de Portaveus és formada pels portaveus de cada grup parlamentari, sota la presidència del President del Parlament. És un òrgan de caràcter eminentment polític i que intervé en els aspectes essencials del funcionament de la cambra, tals com audiència en la programació de les línies generals d’actuació i en la fixació del calendari d’activitats, o en la determinació de l’ordre del dia de les Sessions del ple, que fixa el President, d’acord amb aquesta i oïda la Mesa. Les decisions de la Junta de Portaveus s’adopten seguint el criteri del vot ponderat, és a dir, el vot de cada portaveu val tant com el nombre de membres del grup parlamentari que representa.
ComposicióData inicialData final
1 Antoni ALORDA I VILARRUBIAS

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EN
16-07-1999 24-05-2003
2 Francesc ANTICH I OLIVER

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
15-07-1999 03-08-1999
3 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
03-09-1999 24-05-2003
4 Francisca BENNÀSSAR I TOUS

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
16-07-1999 22-07-1999
5 Joan BUADES I BELTRAN

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
21-07-1999 13-09-1999
6 Guillem CAMPS I COLL

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
16-09-1999 24-05-2003
7 Andreu CRESPÍ I PLAZA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
03-08-1999 24-05-2003
8 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
23-11-1999 24-05-2003
9 Santiago FERRER I COSTA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
13-09-1999 24-05-2003
10 Joan FLAQUER I RIUTORT

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
16-07-1999 07-11-2002
11 Joan FLAQUER I RIUTORT

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
07-11-2002 24-05-2003
12 Miquel GASCÓN I MIR

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
23-11-1999 24-05-2003
13 Joan Bosco GOMILA I BARBER

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EN
16-07-1999 24-05-2003
14 José María GONZÁLEZ I ORTEA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
22-07-1999 02-05-2000
15 José María GONZÁLEZ I ORTEA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
02-05-2000 07-11-2002
16 Eberhard GROSSKE I FIOL

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP P. ESQUERRA UNIDA I ECOL.
15-07-1999 03-08-1999
17 Joan MARÍ I SERRA

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
23-11-1999 24-05-2003
18 Joan MARÍ I TUR

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
16-09-1999 24-05-2003
19 Jaume MATAS I PALOU

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
22-07-1999 02-05-2000
20 Maria Antònia MUNAR I RIUTORT

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
21-07-1999 24-05-2003
21 Miquel NADAL I BUADES

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
10-03-2000 24-05-2003
22 Miquel RAMON I JUAN

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP P. ESQUERRA UNIDA I ECOL.
03-08-1999 24-05-2003
23 Margalida ROSSELLÓ I PONS

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP P. ESQUERRA UNIDA I ECOL.
15-07-1999 24-05-2003
24 Maria SALOM I COLL

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
16-07-1999 22-07-1999
25 Vicent TUR I TORRES

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
15-07-1999 03-09-1999
26 Valentí VALENCIANO I LÓPEZ

REPRESENTANT DEL GOVERN
05-08-1999 11-04-2003