JUNTA DE PORTAVEUS de la 6a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-JUPOR-6'
La Junta de Portaveus és formada pels portaveus de cada grup parlamentari, sota la presidència del President del Parlament. És un òrgan de caràcter eminentment polític i que intervé en els aspectes essencials del funcionament de la cambra, tals com audiència en la programació de les línies generals d’actuació i en la fixació del calendari d’activitats, o en la determinació de l’ordre del dia de les Sessions del ple, que fixa el President, d’acord amb aquesta i oïda la Mesa. Les decisions de la Junta de Portaveus s’adopten seguint el criteri del vot ponderat, és a dir, el vot de cada portaveu val tant com el nombre de membres del grup parlamentari que representa.
ComposicióData inicialData final
1 Rosamaria ALBERDI I CASTELL

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
19-10-2004 08-11-2004
2 Celestí ALOMAR I MATEU

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
26-09-2003 03-04-2007
3 Francesc ANTICH I OLIVER

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
19-06-2003 17-03-2004
4 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
26-09-2003 07-04-2004
5 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
18-10-2006 03-04-2007
6 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
08-11-2004 11-10-2006
7 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
07-04-2004 11-10-2004
8 Maria José CAMPS I ORFILA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
11-10-2004 19-10-2004
9 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
11-10-2006 03-04-2007
10 Mª Rosa ESTARÀS I FERRAGUT

REPRESENTANT DEL GOVERN
02-07-2003 03-04-2007
11 Miquel GASCÓN I MIR

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
26-09-2003 03-04-2007
12 Joan HUGUET I ROTGER

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
16-07-2003 22-07-2003
13 Joan HUGUET I ROTGER

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
27-04-2004 03-04-2007
14 Joan HUGUET I ROTGER

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
19-06-2003 16-07-2003
15 Joan HUGUET I ROTGER

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
22-07-2003 19-04-2004
16 Joana Lluïsa MASCARÓ I MELIÀ

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EN
20-06-2003 26-06-2003
17 Joana Lluïsa MASCARÓ I MELIÀ

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EN
08-07-2003 16-07-2003
18 Joana Lluïsa MASCARÓ I MELIÀ

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EN
16-10-2006 03-04-2007
19 Francesc MOLINA I FRESNEDA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
19-04-2004 27-04-2004
20 Maria Antònia MUNAR I RIUTORT

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
20-06-2003 03-04-2007
21 Miquel NADAL I BUADES

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT
20-06-2003 03-04-2007
22 Gaspar OLIVER I MUT

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
23-03-2004 03-04-2007
23 Francesc QUETGLAS I ROSANES

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
19-06-2003 22-09-2006
24 Aina RADO I FERRANDO

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
11-10-2006 18-10-2006
25 Miquel RAMON I JUAN

PORTAVEU SUPLENT DEL GP D'ESQUERRA UNIDA I ELS VERDS
10-05-2005 03-04-2007
26 Eduard RIUDAVETS I FLORIT

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EN
26-06-2003 03-04-2007
27 Eduard RIUDAVETS I FLORIT

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EN
20-06-2003 26-06-2003
28 Miquel ROSSELLÓ DEL ROSAL

PORTAVEU TITULAR DEL GP D'ESQUERRA UNIDA I ELS VERDS
23-06-2003 03-04-2007
29 Margalida ROSSELLÓ I PONS

PORTAVEU SUPLENT DEL GP D'ESQUERRA UNIDA I ELS VERDS
23-06-2003 03-04-2007
30 Maria SALOM I COLL

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
04-07-2003 16-07-2003
31 Maria SALOM I COLL

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
22-07-2003 17-03-2004
32 Maria SALOM I COLL

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
16-07-2003 22-07-2003
33 Pere SAMPOL I MAS

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EN
20-06-2003 26-06-2003
34 Pere SAMPOL I MAS

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EN
16-07-2003 16-10-2006
35 Santiago TADEO I FLORIT

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
23-03-2004 03-04-2007
36 Vicent TUR I TORRES

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
26-09-2003 03-04-2007
37 Maria Antònia VADELL I FERRER

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EN
20-06-2003 26-06-2003
38 Maria Antònia VADELL I FERRER

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EN
26-06-2003 08-07-2003