JUNTA DE PORTAVEUS de la 8a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-JUPOR-8'
La Junta de Portaveus és formada pels portaveus de cada grup parlamentari, sota la presidència del President del Parlament. És un òrgan de caràcter eminentment polític i que intervé en els aspectes essencials del funcionament de la cambra, tals com audiència en la programació de les línies generals d’actuació i en la fixació del calendari d’activitats, o en la determinació de l’ordre del dia de les Sessions del ple, que fixa el President, d’acord amb aquesta i oïda la Mesa. Les decisions de la Junta de Portaveus s’adopten seguint el criteri del vot ponderat, és a dir, el vot de cada portaveu val tant com el nombre de membres del grup parlamentari que representa.
ComposicióData inicialData final
1 Rosamaria ALBERDI I CASTELL

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
07-06-2011 27-06-2011
2 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
27-06-2011 31-03-2015
3 Gabriel BARCELÓ I MILTA

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI MÉS
13-02-2013 31-03-2015
4 Gabriel BARCELÓ I MILTA

PORTAVEU TITULAR G.P. PSM-IV-ENTESA I + PER MENORCA
08-06-2011 13-02-2013
5 Joan BONED I ROIG

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
07-06-2011 27-06-2011
6 Margalida CABRER I GONZÁLEZ

PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
09-06-2011 31-03-2015
7 Fina DE SANTIAGO I RODRÍGUEZ

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MÉS
13-02-2013 31-03-2015
8 Fina DE SANTIAGO I RODRÍGUEZ

PORTAVEU SUPLENT G.P. PSM-IV-ENTESA I + PER MENORCA
08-06-2011 13-02-2013
9 Antonio GÓMEZ I PÉREZ

REPRESENTANT DEL GOVERN
06-07-2011 31-03-2015
10 Margalida PROHENS I RIGO

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
09-06-2011 31-03-2015
11 Vicenç THOMAS I MULET

PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
27-06-2011 31-03-2015