PLE DEL PARLAMENT de la 5a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-PLE-5'
El Ple és la reunió de tots els diputats en sessió convocada amb les formalitat previstes en el Reglament. És l’òrgan suprem de la cambra i, com a tal, li corresponen les competències essencials que s’atribueixen al Parlament. Per poder adoptar acords vàlidament, s’hi ha de donar l’assistència de la majoria dels diputats. Es reuneix a la sala de Sessions de la seu del Parlament, on els diputats ocupen els seus escons d’acord amb la seva adscripció als grups parlamentaris. Els membres de la Mesa, el President del Parlament, els vicepresidents i els secretaris, disposen d’una ubicació específica a la sala, igual que el Govern de la Comunitat Autònoma.
ComposicióData inicialData final
1 Celestí ALOMAR I MATEU

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
2 Antoni ALORDA I VILARRUBIAS

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
3 Mercè AMER I RIERA

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
4 Francesc ANTICH I OLIVER

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
5 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
6 Joana BARCELÓ I MARTÍ

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
7 Francisca BENNÀSSAR I TOUS

VICEPRESIDENTA SEGONA
12-07-1999 24-05-2003
8 Joan BUADES I BELTRAN

SECRETARI PRIMER
12-07-1999 24-05-2003
9 Cecili BUELE I RAMIS

MEMBRE
02-08-1999 24-05-2003
10 Margalida CABRER I GONZÁLEZ

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
11 Guillem CAMPS I COLL

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
12 Salvador CÁNOVES I ROTGER

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
13 Margarita CAPO I ABRINES

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
14 Aina Maria CASTILLO I FERRER

MEMBRE
09-05-2000 24-05-2003
15 Maria CEREZO I MIR

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
16 Pilar COSTA I SERRA

MEMBRE
12-07-1999 02-08-1999
17 Andreu CRESPÍ I PLAZA

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
18 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

PRESIDENT
12-07-1999 31-07-1999
19 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
20 Maria Lluïsa DUBON I PRETUS

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
21 Mª Rosa ESTARÀS I FERRAGUT

MEMBRE
12-07-1999 15-03-2000
22 Fèlix FERNÁNDEZ I TERRÉS

VICEPRESIDENT PRIMER
12-07-1999 24-05-2003
23 Santiago FERRER I COSTA

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
24 Francisco J. FIOL I AMENGUAL

MEMBRE
21-03-2000 24-05-2003
25 Joan FLAQUER I RIUTORT

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
26 Jaume FONT I BARCELÓ

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
27 Sebastiana FULLANA I FIOL

MEMBRE
19-11-2002 24-05-2003
28 Miquel GASCÓN I MIR

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
29 Joan Bosco GOMILA I BARBER

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
30 José María GONZÁLEZ I ORTEA

MEMBRE
12-07-1999 08-11-2002
31 José Simón GORNÉS I HACHERO

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
32 Eberhard GROSSKE I FIOL

SECRETARI PRIMER
12-07-1999 02-08-1999
33 Eberhard GROSSKE I FIOL

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
34 Sofía del C. HERNANZ I COSTA

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
35 Joan HUGUET I ROTGER

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
36 Cristóbal HUGUET I SINTES

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
37 Manuel JAÉN I PALACIOS

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
38 Josep JUAN I CARDONA

MEMBRE
21-03-2000 24-05-2003
39 Antonio LLAMAS MÁRQUEZ

MEMBRE
17-10-2000 24-05-2003
40 Joan MARÍ I BONET

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
41 Antoni MARÍ I CALBET

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
42 Maria Neus MARÍ I MARÍ

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
43 Josep MARÍ I RIBAS

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
44 Joan MARÍ I SERRA

MEMBRE
02-08-1999 24-05-2003
45 Joan MARÍ I TUR

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
46 Jaume MATAS I PALOU

MEMBRE
12-07-1999 28-04-2000
47 Maximilià MORALES I GÓMEZ

PRESIDENT
02-08-1999 24-05-2003
48 Maria Antònia MUNAR I RIUTORT

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
49 Miquel NADAL I BUADES

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
50 Gaspar OLIVER I MUT

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
51 Catalina PALAU I COSTA

MEMBRE
12-07-1999 03-03-2000
52 Pere PALAU I TORRES

SECRETARI SEGON
12-07-1999 24-05-2003
53 Antoni PASCUAL I RIBOT

MEMBRE
12-07-1999 30-07-1999
54 Antoni PASTOR I CABRER

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
55 Fernando PIÑA I SAIZ

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
56 Tirso PONS I PONS

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
57 Damià PONS I PONS

MEMBRE
12-07-1999 27-07-1999
58 Josep Ignasi PORTELLA I COLL

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
59 Miquel RAMON I JUAN

MEMBRE
02-08-1999 24-05-2003
60 Joan Antoni RAMONELL I AMENGUAL

MEMBRE
12-07-1999 11-10-2000
61 Margalida ROSSELLÓ I PONS

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
62 Pere ROTGER I LLABRÉS

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
63 Maria SALOM I COLL

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
64 Aina Maria SALOM I SOLER

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
65 Pere SAMPOL I MAS

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
66 Misericordia SUGRAÑES I BARENYS

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
67 Francisca TUR I RIERA

MEMBRE
12-07-1999 02-08-1999
68 Vicent TUR I TORRES

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
69 Maria Antònia VADELL I FERRER

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003
70 Joan VERGER I POCOVÍ

MEMBRE
12-07-1999 24-05-2003