PLE DEL PARLAMENT de la 6a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-PLE-6'
El Ple és la reunió de tots els diputats en sessió convocada amb les formalitat previstes en el Reglament. És l’òrgan suprem de la cambra i, com a tal, li corresponen les competències essencials que s’atribueixen al Parlament. Per poder adoptar acords vàlidament, s’hi ha de donar l’assistència de la majoria dels diputats. Es reuneix a la sala de Sessions de la seu del Parlament, on els diputats ocupen els seus escons d’acord amb la seva adscripció als grups parlamentaris. Els membres de la Mesa, el President del Parlament, els vicepresidents i els secretaris, disposen d’una ubicació específica a la sala, igual que el Govern de la Comunitat Autònoma.
ComposicióData inicialData final
1 Patricia ABASCAL I JIMÉNEZ

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
2 Rosamaria ALBERDI I CASTELL

MEMBRE
23-03-2004 03-04-2007
3 Antoni ALEMANY I CLADERA

MEMBRE
03-10-2006 03-04-2007
4 Celestí ALOMAR I MATEU

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
5 Antoni ALORDA I VILARRUBIAS

MEMBRE
17-10-2006 03-04-2007
6 Francesc ANTICH I OLIVER

MEMBRE
19-06-2003 17-03-2004
7 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
8 Joana BARCELÓ I MARTÍ

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
9 Maria BINIMELIS I AMENGUAL

MEMBRE
16-09-2003 03-04-2007
10 Joan BONED I ROIG

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
11 Andreu BOSCH I MESQUIDA

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
12 Margalida CABRER I GONZÁLEZ

MEMBRE
19-06-2003 02-07-2003
13 Aina Maria CALVO I SASTRE

MEMBRE
19-06-2003 03-06-2004
14 Guillem CAMPS I COLL

SECRETARI PRIMER
19-06-2003 03-04-2007
15 Maria José CAMPS I ORFILA

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
16 Aina Maria CASTILLO I FERRER

MEMBRE
19-06-2003 02-07-2003
17 Pilar COSTA I SERRA

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
18 Andreu CRESPÍ I PLAZA

MEMBRE
08-06-2004 03-04-2007
19 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
20 Mª Rosa ESTARÀS I FERRAGUT

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
21 Joan FAGEDA I AUBERT

MEMBRE
19-06-2003 17-03-2004
22 Carme FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
23 Fèlix FERNÁNDEZ I TERRÉS

SECRETARI SEGON
19-06-2003 03-04-2007
24 Francisco J. FIOL I AMENGUAL

MEMBRE
19-06-2003 02-07-2003
25 Joan FLAQUER I RIUTORT

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
26 Jaume FONT I BARCELÓ

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
27 Joan FONT I ROSSELLÓ

MEMBRE
16-09-2003 03-04-2007
28 Maria del Carme GARCÍA I QUEROL

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
29 Miquel GASCÓN I MIR

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
30 José Simón GORNÉS I HACHERO

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
31 Diego Manuel GUASCH I DÍAZ

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
32 Joan HUGUET I ROTGER

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
33 Cristóbal HUGUET I SINTES

MEMBRE
19-06-2003 22-07-2003
34 Manuel JAÉN I PALACIOS

MEMBRE
08-07-2003 16-07-2003
35 Miquel A. JEREZ I JUAN

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
36 Josep JUAN I CARDONA

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
37 Maria Anna LÓPEZ I OLEO

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
38 Joan MARÍ I TUR

VICEPRESIDENT PRIMER
19-06-2003 03-04-2007
39 Antoni MARÍ I TUR

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
40 Joana Lluïsa MASCARÓ I MELIÀ

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
41 Jaume MATAS I PALOU

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
42 Maria Estrella MATUTES I PRATS

MEMBRE
19-06-2003 27-06-2003
43 Josep MAYANS I SERRA

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
44 Francesc MOLINA I FRESNEDA

MEMBRE
23-03-2004 03-04-2007
45 Dolça MULET I DEZCALLAR

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
46 Miquel MUNAR I CARDELL

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
47 Maria Antònia MUNAR I RIUTORT

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
48 Miquel NADAL I BUADES

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
49 Gaspar OLIVER I MUT

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
50 Catalina PALAU I COSTA

MEMBRE
19-06-2003 27-06-2003
51 Pere PALAU I TORRES

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
52 Antoni PASTOR I CABRER

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
53 Andreu PROHENS I VICENS

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
54 Eduardo PUCHE I CASTILLEJO

MEMBRE
23-03-2004 03-04-2007
55 Francesc QUETGLAS I ROSANES

MEMBRE
19-06-2003 22-09-2006
56 Aina RADO I FERRANDO

MEMBRE
21-09-2004 03-04-2007
57 Miquel RAMON I JUAN

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
58 Eduard RIUDAVETS I FLORIT

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
59 José María RODRÍGUEZ I BARBERÁ

MEMBRE
19-06-2003 02-07-2003
60 Miquel ROSSELLÓ DEL ROSAL

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
61 Margalida ROSSELLÓ I PONS

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
62 Pere ROTGER I LLABRÉS

PRESIDENT
19-06-2003 03-04-2007
63 Fernando RUBIO I AGUILÓ

MEMBRE
08-07-2003 03-04-2007
64 Maria SALOM I COLL

MEMBRE
19-06-2003 17-03-2004
65 Aina Maria SALOM I SOLER

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
66 Pere SAMPOL I MAS

MEMBRE
19-06-2003 15-10-2006
67 Joana Maria SEGUÍ I PONS

MEMBRE
19-06-2003 28-07-2004
68 Misericordia SUGRAÑES I BARENYS

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
69 Catalina SUREDA I FONS

MEMBRE
19-06-2003 09-07-2003
70 Santiago TADEO I FLORIT

MEMBRE
16-09-2003 03-04-2007
71 Carolina TORRES I CABAÑERO

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
72 Vicent TUR I TORRES

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
73 Maria Antònia VADELL I FERRER

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007
74 Valentí VALENCIANO I LÓPEZ

VICEPRESIDENT SEGON
19-06-2003 03-04-2007
75 Assumpta VINENT I BARCELÓ

MEMBRE
19-06-2003 03-04-2007