PLE DEL PARLAMENT de la 8a legislatura

Permanent Link : 'ORGANHGTP-PLE-8'
El Ple és la reunió de tots els diputats en sessió convocada amb les formalitat previstes en el Reglament. És l’òrgan suprem de la cambra i, com a tal, li corresponen les competències essencials que s’atribueixen al Parlament. Per poder adoptar acords vàlidament, s’hi ha de donar l’assistència de la majoria dels diputats. Es reuneix a la sala de Sessions de la seu del Parlament, on els diputats ocupen els seus escons d’acord amb la seva adscripció als grups parlamentaris. Els membres de la Mesa, el President del Parlament, els vicepresidents i els secretaris, disposen d’una ubicació específica a la sala, igual que el Govern de la Comunitat Autònoma.
ComposicióData inicialData final
1 David ABRIL I HERVÁS

MEMBRE
09-04-2013 31-03-2015
2 Lourdes AGUILÓ I BENNÀSSAR

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
3 José Ignacio AGUILÓ I FUSTER

MEMBRE
07-06-2011 20-06-2011
4 Ana María AGUILÓ I GARCÍAS

MEMBRE
30-08-2011 31-03-2015
5 Rosamaria ALBERDI I CASTELL

MEMBRE
07-06-2011 25-04-2012
6 Antoni ALORDA I VILARRUBIAS

MEMBRE
07-06-2011 02-01-2014
7 Francesc ANTICH I OLIVER

MEMBRE
07-06-2011 20-06-2011
8 Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
9 Joana BARCELÓ I MARTÍ

SECRETÀRIA SEGONA
07-06-2011 31-03-2015
10 Gabriel BARCELÓ I MILTA

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
11 María José BAUZÁ I ALONSO

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
12 Rosa Maria BAUZÀ I COLOM

MEMBRE
30-08-2011 31-03-2015
13 José Ramón BAUZÁ I DÍAZ

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
14 Joan BONED I ROIG

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
15 Cosme BONET I BONET

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
16 Damià BORRÀS I BARBER

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
17 Lourdes BOSCH I ACARRETA

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
18 Rafael Ángel BOSCH I SANS

MEMBRE
07-06-2011 20-06-2011
19 Margalida CABRER I GONZÁLEZ

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
20 José María CAMPS I BUENAVENTURA

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
21 Antoni CAMPS I CASASNOVAS

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
22 Jaume CARBONERO I MALBERTI

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
23 Carmen CASTRO I GANDASEGUI

MEMBRE
07-06-2011 20-06-2011
24 Pilar COSTA I SERRA

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
25 Fina DE SANTIAGO I RODRÍGUEZ

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
26 Carlos Juan DELGADO I TRUYOLS

MEMBRE
07-06-2011 20-06-2011
27 Antoni J. DIÉGUEZ I SEGUÍ

VICEPRESIDENT SEGON
07-06-2011 31-03-2015
28 Margalida DURÁN I CLADERA

MEMBRE
07-06-2011 18-12-2012
29 Margalida DURÁN I CLADERA

PRESIDENTA
18-12-2012 31-03-2015
30 Antònia Maria ESTARELLAS I TORRENS

MEMBRE
07-06-2011 23-06-2011
31 Jaime FERNÁNDEZ I JUAN

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
32 Margalida FERRANDO I BARCELÓ

MEMBRE
21-06-2011 23-06-2011
33 Jaume FERRER I RIBAS

MEMBRE
07-06-2011 16-05-2012
34 Óscar FIDALGO I BESTARD

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015
35 Margalida FONT I AGUILÓ

MEMBRE
22-05-2012 31-03-2015
36 Llorenç S. GALMÉS I VERGER

MEMBRE
30-08-2011 31-03-2015
37 Álvaro GIJÓN I CARRASCO

MEMBRE
07-06-2011 03-08-2011
38 Antonio GÓMEZ I PÉREZ

MEMBRE
07-06-2011 20-06-2011
39 Miquel A. JEREZ I JUAN

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
40 Eulàlia E. LLUFRIU I ESTEVA

SECRETÀRIA PRIMERA
07-06-2011 31-03-2015
41 Lluís MAICAS I SOCÍAS

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
42 María Virtudes MARÍ I FERRER

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
43 Esperança MARÍ I MAYANS

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
44 Gabriel José MARTÍ I BALLESTER

MEMBRE
30-08-2011 31-03-2015
45 Nel MARTÍ I LLUFRIU

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
46 Miquel Àngel MAS I COLOM

MEMBRE
04-02-2014 31-03-2015
47 Joana Lluïsa MASCARÓ I MELIÀ

MEMBRE
07-06-2011 02-04-2013
48 Francisco MERCADAL I ALABERN

MEMBRE
30-08-2011 31-03-2015
49 Margaret MERCADAL I CAMPS

MEMBRE
07-06-2011 23-06-2011
50 Manuel José MONERRIS I BARBERÁ

MEMBRE
30-08-2011 31-03-2015
51 Conxa OBRADOR I GUZMAN

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
52 Isabel Maria OLIVER I SAGRERAS

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
53 Catalina PALAU I COSTA

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
54 Pere PALAU I TORRES

VICEPRESIDENT PRIMER
07-06-2011 31-03-2015
55 Antoni PASTOR I CABRER

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
56 Antònia PERELLÓ I JORQUERA

MEMBRE
07-06-2011 11-08-2011
57 Mª Asunción PONS I FULLANA

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
58 Marc PONS I PONS

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
59 Margalida PROHENS I RIGO

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
60 Maria Núria RIERA I MARTOS

MEMBRE
07-06-2011 23-06-2011
61 Cristina RITA I LARRUCEA

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
62 Pere ROTGER I LLABRÉS

PRESIDENT
07-06-2011 12-12-2012
63 Pere ROTGER I LLABRÉS

MEMBRE
12-12-2012 31-03-2015
64 Fernando RUBIO I AGUILÓ

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
65 Maria SALOM I COLL

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
66 Maria Pilar SANSÓ I FUSTER

MEMBRE
02-05-2012 31-03-2015
67 Alejandro SANZ I BENEJAM

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
68 Federico A. SBERT I MUNTANER

MEMBRE
07-06-2011 23-06-2011
69 Margalida SERRA I CABANELLAS

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
70 Vicent SERRA I FERRER

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
71 Misericordia SUGRAÑES I BARENYS

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
72 Santiago TADEO I FLORIT

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
73 Xico TARRÉS I MARÍ

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
74 Vicenç THOMAS I MULET

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
75 Carolina TORRES I CABAÑERO

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
76 Josep TORRES I CARDONA

MEMBRE
07-06-2011 31-03-2015
77 Antònia VALLÈS I RAMIS

MEMBRE
30-08-2011 31-03-2015
78 Carlos Luis VERAMENDI I MESTRE

MEMBRE
21-06-2011 31-03-2015