Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGS-201401008'
RGS núm. 201401008 19/02/2014
Legislatura 8
Destinació Palma
Data del document 19/02/2014 0:00:00
Destinatari Francesca Lluch ARMENGOL I SOCÍAS
Organisme GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Extracte del document Comunicació relativa a admissió a tràmit de la retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4833/13, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 1469/14