Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGS-201402778'
RGS núm. 201402778 23/04/2014
Legislatura 8
Destinació Palma
Data del document 23/04/2014 0:00:00
Destinatari Francesca Lluch ARMENGOL I SOCÍAS
Organisme GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Extracte del document Tramesa de les esmenes a l'articulat presentades al Projecte de llei RGE núm. 1522/14 i sol·licitud de designació de ponents