Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGS-201402893'
RGS núm. 201402893 25/04/2014
Legislatura 8
Destinació Palma
Data del document 25/04/2014 0:00:00
Destinatari Antoni PASTOR I CABRER
Organisme DIPUTATS/DES NO ADSCRITS/TES
Extracte del document Tramesa de les esmenes a l'articulat presentades al Projecte de llei RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears, les quals varen ser qualificades favorablement i admeses a tràmit per la Mesa de la Comissió de Salut a la reunió de 16 d'abril de