Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGS-201404093'
RGS núm. 201404093 17/06/2014
Legislatura 8
Destinació Palma
Data del document 17/06/2014 0:00:00
Destinatari Margalida CABRER I GONZÁLEZ
Organisme GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Extracte del document Tramesa de l'Informe de ponència del Projecte de llei RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears

Els documents annexos que acompanyen aquest RGS són els següents :

Annex 1: 20140708131641.pdf