Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+
Permanent Link : 'RGS-201404362'
RGS núm. 201404362 01/07/2014
Legislatura 8
Destinació Palma
Data del document 01/07/2014 0:00:00
Destinatari Francesca Lluch ARMENGOL I SOCÍAS
Organisme GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Extracte del document Tramesa dels dictamens corresponents als projectes de llei RGE núms. 1522/14, 2901/14 i 5090/14, i escrits del manteniment d'esmenes presentats als quals