Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Projecte de llei del sistema de finançament definitiu dels consells insulars supera les esmenes a la totalitat

6 de mayo de 2014

Aquest projecte legislatiu, que té per objecte regular el sistema de finançament definitiu dels consells insulars, continuarà ara la tramitació parlamentària en ponència i en comissió.

Durant la sessió plenària celebrada aquest matí, el Projecte de llei del sistema de finançament definitiu dels consells insulars ha superat les dues esmenes de totalitat de devolució que s'havien presentat i, per tant, continuarà la tramitació, en ponència i en comissió, i tornarà al ple per al debat i la votació final.

Ambdues esmenes, que han sol·licitat la devolució del projecte, presentades pels grups parlamentaris MÉS i Socialista, han estat defensades pels parlamentaris Nel Martí i Marc Pons, respectivament. En torn en contra ha intervingut el diputat del Grup Popular Antoni Camps.

Durant el debat, el conseller d'Hisenda i Pressuposts del Govern de les Illes Balears, José Vicente Marí, ha obert un torn incidental per defensar la iniciativa legislativa exercida des de l'executiu autonòmic.

Exhaurits tots els torns, s'ha procedit a la votació conjunta d'ambdues esmenes que han estat rebutjades per 34 vots en contra (Popular) i 25 vots a favor (MÉS, Socialista i diputats no adscrits).

Contingut del projecte de llei

El Consell de Govern, a proposta del conseller d’Hisenda i Pressuposts, aprovà el passat 14 de març el Projecte de llei de finançament definitiu dels consells insulars.

El projecte de llei té per objecte regular el sistema de finançament definitiu dels consells insulars, d’acord amb el que preveuen l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la Llei 8/2000, de 27 d’octubre de consells insulars i s'estructura en quatre capítols, que contenen, respectivament, les disposicions generals; les normes relatives al finançament de les competències homogènies -ambdues seccions en què es regula la suficiència estàtica del sistema, d'una banda, i la suficiència dinàmica, de l'altra-; les normes específiques per al finançament de les competències no homogènies, i el finançament addicional per raó de l'assumpció de noves competències per part dels consells insulars a partir de l'1 de gener de 2014.

La iniciativa legislativa es completa amb tres disposicions addicionals, una disposició transitòria, una altra de derogatòria i tres de finals, per les quals s'estableixen algunes normes particulars que no troben lloc en l'estructura de la Llei, com ara la dotació extraordinària per al 2014 del fons de convergència o les normes per a la futura imputació pressupostària de les bestretes concedides en exercicis anteriors; es regulen els efectes del nou sistema sobre determinats convenis; es deroga l'anterior Llei 2/2002, de 3 d'abril, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars, i determinades disposicions legals específiques, i, finalment, es faculta el Govern de les Illes Balears per dictar normes reglamentàries de desplegament i s'estableix l'entrada en vigor de la Llei.

El text legislatiu distingeix entre el finançament de les competències homogènies, les autonòmiques assumides per tots els consells insulars; i el de les no homogènies, és a dir, les que no han estat assumides per tots els consells insulars.

Pel que fa a les primeres, el nou model de finançament es fonamenta en tres fons: el fons interinsular de finançament de serveis i el fons de compensació interinsular, que ja existien en el sistema vigent; i el fons de convergència, que es crea de bell nou.

En total, per aquest concepte els consells rebran 240.629.505 €, que es distribueixen entre els consells segons les proporcions següents,

  • Consell Insular de Mallorca: 179.986.129, 86 €
  • Consell Insular de Menorca: 25.847.615,57 €
  • Consell Insular d’Eivissa: 31.299.932,48 €
  • Consell Insular de Formentera: 3.495.827,78 €


D’altra banda, el finançament de les competències no homogènies serà de 14.195.410 euros, que es correspon amb la massa no homogènia de finançament que resulta del sistema de finançament anterior, més una quantia addicional per l’import de 3.480.206,96 €. Aquesta quantia es distribueix de la manera següent:

  • Consell Insular de Mallorca: 511.208,10 €
  • Consell Insular de Menorca: 7.301.152,14 €
  • Consell Insular d’Eivissa: 5.267.799,25 €
  • Consell Insular de Formentera: 1.115.250,56 €