Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament no modificarà el mecanisme establert de preguntes plenàries

6 de mayo de 2014

La iniciativa del Grup MÉS considerava "oportú donar prioritat a les preguntes dels grups parlamentaris a l'oposició" i proposava modificar l'article 165.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

 

Al darrer punt de l'ordre del dia de la sessió plenària celebrada aquest matí, el Parlament no ha pres en consideració, per 33 vots en contra (Popular) i 25 a favor (Socialista, MÉS i diputats no adscrits), una proposta del Grup Parlamentari MÉS relativa a la modificació de l'article 165.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

La iniciativa, defensada pel diputat Miquel Àngel Mas, proposava canviar el mecanisme de les preguntes en el plenari al Govern i donar prioritat a les formulades dels grups parlamentaris de l'oposició:

2. Les preguntes s'inclouran a l'ordre del dia, donant prioritat a:

a) Les presentades per les diputades i els diputats que encara no haguessin presentat preguntes en el Ple en el mateix període de sessions.

b) Les presentades per diputades i diputats dels grups parlamentaris dels quals no formi part la presidenta o el president o qualsevol de les seves conselleres o consellers.

Sense perjudici d'aquests criteris, la presidenta o el president, d'acord amb la Junta de Portaveus, assenyalarà el nombre de preguntes a incloure a l'ordre del dia de cada sessió plenària i el criteri de distribució entre diputats i diputades corresponents a cada grup parlamentari, en proporció a la seva importància numèrica. En qualsevol cas, cada grup parlamentari tendrà dret a un mínim de dues preguntes a cada plenari.

Al torn de fixacions de posicions, a favor de la iniciativa, pel Grup Parlamentari Socialista, ha intervingut Cosme Bonet; mentre que, en contra, ho ha fet Francisco Mercadal, pel Grup Parlamentari Popular.

L'actual redacció de l'article 165.2 del RPIB és la següent:

2. Les preguntes s'inclouran a l'ordre del dia, donant prioritat a les presentades pels diputats i les diputades que encara no haguessin presentat preguntes en el Ple el mateix període de sessions. Sense perjudici d'aquests criteris, el president o la presidenta, d'acord amb la Junta de Portaveus, assenyalarà el nombre de preguntes a incloure a l'ordre del dia de cada sessió plenària i el criteri de distribució entre diputats i diputades corresponents a cada grup parlamentari, en proporció a la seva importància numèrica a la cambra. 

Més informació ...
Documents