Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova instar el Govern a modificar l'obtenció de llicències per instal·lar plaques fotovoltaiques i infraestructures de càrrega per a vehicles elèctrics

13 de mayo de 2014

També insta a cercar el màxim consens i el suport de la societat civil per a un nou model energètic per a les Illes Balears i constata que s'està redactant el Pla Director Sectorial que afavorirà la instal·lació d'energies renovables.

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat una proposició no de llei relativa a la racionalització i la universalització dels criteris per a les instal·lacions fotovoltaiques i el desenvolupament del vehicle elèctric a les Illes Balears. La iniciativa exercida pel Grup Parlamentari Popular ha estat exposada i defensada pel diputat Óscar Fidalgo i comporta que el Parlament instarà el Govern de les Illes Balears a realitzar les modificacions legislatives oportunes perquè:

1.- Les condicions d'obtenció de la llicència d'obres per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis existents s'harmonitzin, basant-se en la declaració responsable i simple obra menor.

2.- Les condicions d'obtenció de la llicència d'obres per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis existents no suposi una modificació de la llicència d'activitats, en el cas en què es tracti d'activitats que requereixen llicència.

3.- Les condicions d'obtenció de la llicència d'obres per a la instal·lació d'infraestructures de càrrega per a vehicles elèctrics s'harmonitzi per a tots els municipis, basant-se a la declaració responsable.

4.- Les condicions d'obtenció de la llicència d'obres per a la instal·lació d'infraestructures de càrrega per a vehicle elèctrics així com les d'instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis existents no suposin una modificació de la llicència d'activitats, en el cas de tractar-se d'activitats que requereixen llicència.

Esmenes dels grups de l’oposició

Els grups parlamentaris Socialista i MÉS han presentat diverses esmenes d’addició al contingut de la proposició no de llei, que han estat defensades per Marc Pons (5) i per David Abril (5), respectivament.

Totes han estat rebutjades pel grup proposant, a excepció de dues, que han estat transaccionades pel Grup Popular i incorporades a la redacció final de la iniciativa aprovada:

5.- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a cercar el màxim consens i el suport de la societat civil per a un nou model energètic per a les Illes Balears a mig i a llarg termini, basat en les energies renovables i dialogat i pactat en el marc del nou Pla Director de l'Energia autonòmic (esmena transaccionada RGE 5125/2014, del GP MÉS)

6.- El Parlament constata que s'està redactant el Pla Director Sectorial que afavorirà la instal·lació d'energies renovables a les Illes Balears (esmena transaccionada RGE 5104/2014 del GP Socialista)

Exhaurit el debat s'ha procedit a la votació separada dels punts de la proposició no de llei, amb el resultat següent:

- Punts 1 i 2: Aprovats per 32 vots a favor (Popular), 19 en contra Socialista i Margalida Font) i 6 abstencions (MÉS i Antoni Pastor).

- Punts 3 i 4: Aprovats per 51 vots a favor (Popular, Socialista i Margalida Font) i 6 abstencions (MÉS i Antoni Pastor).