Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la Llei del sistema de finançament definitiu dels consells insulars

3 de junio de 2014

Al Ple d'aquest matí s'ha substanciat el debat i la votació del dictamen elaborat per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, així com de les esmenes que els grups parlamentaris i diputats no adscrits han mantingut al Projecte de llei del sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars.

La llei ha estat aprovada per la majoria dels vots de la cambra, amb el suport del Grup Parlamentari Popular. 

El debat s'ha encetat amb la intervenció del conseller d'Hisenda i Pressuposts, José Vicente Marí, qui ha presentat i defensat el contingut del projecte de llei.

A continuació s'ha procedit al debat de les esmenes que, havent estat defensades i votades en comissió, no s’havien incorporat al dictamen. En aquest sentit han intervingut els parlamentaris Marc Pons (Socialista), Nel Martí (MÉS) i Margalida Font (diputada no adscrita).

En torn en contra de les esmenes, pel Grup Parlamentari Popular, ha intervingut Antoni Camps, qui ha donat suport a la totalitat del dictamen i s’ha manifestat en contra de totes les esmenes mantingudes pels grups de l’oposició, que han estat finalment rebutjades en la votació.

Contingut general de la llei

El Consell de Govern, a proposta del conseller d’Hisenda i Pressuposts, aprovà el passat 14 de març el Projecte de llei de finançament definitiu dels consells insulars.

El projecte de llei té per objecte regular el sistema de finançament definitiu dels consells insulars, d’acord amb el que preveuen l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la Llei 8/2000, de 27 d’octubre de consells insulars i s'estructura en quatre capítols, que contenen, respectivament, les disposicions generals; les normes relatives al finançament de les competències homogènies -ambdues seccions en què es regula la suficiència estàtica del sistema, d'una banda, i la suficiència dinàmica, de l'altra-; les normes específiques per al finançament de les competències no homogènies, i el finançament addicional per raó de l'assumpció de noves competències per part dels consells insulars a partir de l'1 de gener de 2014.

La iniciativa legislativa es completa amb tres disposicions addicionals, una disposició transitòria, una altra de derogatòria i tres de finals, per les quals s'estableixen algunes normes particulars que no troben lloc en l'estructura de la Llei, com ara la dotació extraordinària per al 2014 del fons de convergència o les normes per a la futura imputació pressupostària de les bestretes concedides en exercicis anteriors; es regulen els efectes del nou sistema sobre determinats convenis; es deroga l'anterior Llei 2/2002, de 3 d'abril, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars, i determinades disposicions legals específiques, i, finalment, es faculta el Govern de les Illes Balears per dictar normes reglamentàries de desplegament i s'estableix l'entrada en vigor de la llei.

El text legislatiu distingeix entre el finançament de les competències homogènies, les autonòmiques assumides per tots els consells insulars; i el de les no homogènies, és a dir, les que no han estat assumides per tots els consells insulars.

Pel que fa a les primeres, el nou model de finançament es fonamenta en tres fons: el fons interinsular de finançament de serveis i el fons de compensació interinsular, que ja existien en el sistema vigent; i el fons de convergència, que es crea de bell nou.


D’altra banda, el finançament de les competències no homogènies serà de 14.195.410 euros, que es correspon amb la massa no homogènia de finançament que resulta del sistema de finançament anterior, més una quantia addicional per l’import de 3.480.206,96 €. Aquesta quantia es distribueix de la manera següent:

  • Consell Insular de Mallorca: 511.208,10 €
  • Consell Insular de Menorca: 7.301.152,14 €
  • Consell Insular d’Eivissa: 5.267.799,25 €
  • Consell Insular de Formentera: 1.115.250,56 €