Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la Llei de transports terrestres i mobilitat de les Illes Balears

3 de junio de 2014

Una vegada represa la sessió plenària aquest horabaixa, el Ple ha procedit al debat i a la votació del dictamen elaborat per la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, així com de les esmenes que els grups parlamentaris i els diputats no adscrits han mantingut al Projecte de llei de transports terrestres i mobilitat de les Illes Balears.

La llei ha estat aprovada per la majoria dels vots de la cambra, amb el suport del Grup Parlamentari Popular.

El debat s'ha encetat amb la intervenció del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel Company, qui ha presentat i defensat el contingut del projecte de llei.

A continuació s'ha procedit al debat de les esmenes que, havent estat defensades i votades en comissió, no s’havien incorporat al dictamen. En aquest sentit han intervingut els parlamentaris: Damià Borràs (Socialista), David Abril (MÉS) i Margalida Font (diputada no adscrita).

En torn en contra de les esmenes, pel Grup Parlamentari Popular, ha intervingut Carlos Veramendi, qui ha donat suport a la totalitat del dictamen i s’ha manifestat en contra de totes les esmenes mantingudes pels grups de l’oposició, que han estat finalment rebutjades en votació.

Contingut del projecte de llei

El Consell de Govern aprovà el passat 17 de gener el Projecte de llei de transports terrestres i mobilitat amb la finalitat de fixar, per primera vegada a les Illes Balears, una regulació autonòmica en matèria de transport, urbà i interurbà.

El text que havia superat el debat a les esmenes a la totalitat de devolució, està compost per quatre títols i tretze capítols, cent noranta-cinc articles, nou disposicions addicionals, cinc transitòries, una derogatòria i vuit disposicions finals.

Entre les principals novetats del projecte, destaca el fet que es fixa a set el nombre màxim de places per als taxis, en lloc de cinc com fins ara, i s’obri la possibilitat que els ajuntaments puguin atorgar llicències temporals de taxi.

Pel que fa al transport turístic i discrecional, el projecte introdueix la possibilitat de contractar el servei per plaça de forma anticipada en els serveis amb origen o destinació als ports o aeroports de les Balears.
 
Pel que fa al transport regular de viatgers, la normativa s’adequa al reglament europeu, d’obligat compliment, i també simplifica els tràmits administratius per facilitar les extensions de línies existents. A més, s’actualitza la normativa relativa a trens turístics i es regulen per primera vegada els vehicles motoritzats de menys de quatre rodes homologats per al transport de viatgers. 

També es garanteixen serveis bàsics per Formentera, com les connexions amb l’aeroport d’Eivissa o amb l’hospital de Can Misses.
 
En l’àmbit ferroviari, podem fer notar la proposta de reducció de vuit a cinc metres de la zona de domini públic d’ambdós costats de la plataforma ferroviària en zones urbanes consolidades, per reduir així les expropiacions en cas d’actuacions, i la definició, per primera vegada, dels drets i les obligacions dels usuaris i de l’operador del servei. En aquest sentit, el projecte de llei de transports tipifica també les infraccions per ús incorrecte del servei públic de transport que poden ser sancionades amb multes de fins a 6.000 euros. En el cas del transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme (taxi), les infraccions greus i molt greus se sancionaran amb multa de 6001 a 12.000 euros.
 
Finalment, cal destacar l'exigència d'un estudi de viabilitat econòmica i social a les futures infraestructures vinculades al transport terrestre que suposin una inversió de més de 10 milions d’euros.