Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern de l'Estat a modificar el sistema de finançament sanitari autonòmic

10 de junio de 2014

S'ha acordat demanar que es tengui en compte factors diferencials com són la insularitat, l'increment poblacional experimentat els últims anys, la població flotant derivada de l'afluència i el deute històric.

Al darrer punt de l'ordre del dia de la sessió plenària d'avui, el Ple del Parlament ha aprovat una segona proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a modificació del sistema de finançament autonòmic relatiu a la despesa sanitària de la nostra comunitat.

En concret, la iniciativa, que ha estat defensada per la diputada Maria José Bauzá, ha proposat que el Parlament insti "el Govern de l'Estat a modificar el sistema de finançament autonòmic actual, a fi de contemplar un càlcul més ajustat a les necessitats reals de la despesa sanitària de la nostra comunitat, que tengui en compte factors diferencials com són la insularitat, l'increment poblacional experimentat els últims anys, la població flotant derivada de l'afluència i el deute històric".

Esmenes

Els grups parlamentaris de l'oposició han presentat set esmenes a la iniciativa del Grup Popular. La defensa de l'esmena formulada pel Grup MÉS, l'ha exercida Fina Santiago, mentre que les sis restants, del Grup Socialista, les ha argumentades Vicenç Thomàs. Les esmenes no han estat acceptades pel grup proposant de la iniciativa i, per tant, no han estat finalment incorporades al text.

Exhaurit el debat, s'ha procedit a la votació de la iniciativa, que ha estat aprovada per 38 vots a favor (Popular, MÉS i Antoni Pastor) i 18 vots en contra (Socialista i Margalida Font).