Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la Llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears

8 de julio de 2014

Al Ple d'aquest matí s'ha substanciat el debat i la votació del dictamen elaborat per la Comissió de Salut, així com de les esmenes que els grups parlamentaris i diputats no adscrits han mantingut al Projecte de llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears. La llei ha estat aprovada per la majoria dels vots de la cambra, amb el suport del Grup Parlamentari Popular. 

El debat s'ha encetat amb la intervenció del conseller de Salut, Martí Sansaloni, qui ha presentat i defensat el contingut del projecte de llei.

A continuació s'ha procedit al debat de les esmenes que, havent estat defensades i votades en comissió, no s’havien incorporat al dictamen. En aquest sentit han intervingut les parlamentàries Conxa Obrador (Socialista), Margalida Font (diputada no adscrita) i Fina Santiago (MÉS)

Pel Grup Parlamentari Popular ha intervingut Oscar Fidalgo, qui ha donat suport a la totalitat del dictamen i ha  acceptat esmenes del Grup Parlamentari MÉS, que han estat incorporades a la llei.

Contingut general de la llei

El Consell de Govern, a proposta del conseller de Salut, aprovà, el passat 7 de febrer, el Projecte de llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears.

Aquest nou text pretén aprofundir en la defensa dels drets dels consumidors i usuaris, la seva salut i seguretat, així com els interessos econòmics legítims dels consumidors i el seu dret a la informació

La llei consta de 95 articles, una disposició addicional, dues de transitòries, una de derogatòria i dues de finals.

Entre les novetats principals, defineix un nou concepte de consumidor: les persones físiques o jurídiques que actuen amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresa, ofici o professió. Queden excloses de l’àmbit de protecció de la llei les relacions entre l’administració pública o els ens del sector públic instrumental quan es duguin a terme activitats de prestació d’un servei o subministrament d’un bé o producte i el consumidor no hagi de pagar una contraprestació o tenguin naturalesa tributària.

El nou text fixa matèries prioritàries pel que fa a la protecció del consumidor, com són els béns o serveis d’ús comú, ordinari o generalitzat. Així mateix, com a novetat, s’introdueix la protecció al consumidor vulnerable, què és aquell que per determinades característiques es troba especialment indefens o desvalgut en les relacions de consum -menors d’edat, persones majors, malalts o discapacitats, o qualssevol altres consumidors en situació d’inferioritat o indefensió.

La llei regula els drets dels consumidors, la irrenunciabilitat dels seus drets i la interpretació de les normes a favor del consumidor. Així, en el supòsit de dubtes o diferències interpretatives, tota publicitat, comunicació comercial, oferta, pràctica o clàusula que sigui aplicable a una relació de consum s’ha d’interpretar a favor del consumidor.
 
En aquest sentit, també s’estableixen una sèrie de normes perquè les empreses garanteixin la seguritat dels productes que surten al mercat. Els productes, béns i serveis posats al mercat a disposició dels consumidors no han d’implicar riscs per a la salut o la seguretat, tret dels que siguin usuals o legalment admissibles en condicions normals o previsibles d’utilització. Les empreses tenen el deure d’informar sobre els riscs que poden provenir de l’ús dels béns o serveis. Així mateix, tenen el deure de neutralitzar el risc i l’obligació de conservar i lliurar la documentació dels béns i

Serveis

D’altra banda, es regula el dret que tenen el consumidors a la informació -tant prèvia a un contracte com en matèria de preus- i la llengua en què s’ha de donar la informació. A més, es regula el dret a obtenir la reparació o la indemnització pels danys i perjudicis que hagin patit com a conseqüència de l’adquisició o utilització dels béns, productes i serveis.

Amb la nova llei, els consumidors també tenen dret a rebre educació i formació en matèria de consum.

Associacions

S’introdueixen novetats legislatives que els permetran que puguin esdevenir titulars de societats mercantils, l’objecte social i l’activitat empresarial o professional de les quals consisteixi directament en la defensa dels drets dels consumidors, sempre que els beneficis de la societat mercantil reverteixin en l’associació de consumidors.
 
A més, s’ha incorporat la possibilitat, per als professionals col·legiats, de substituir el sistema de reclamació mitjançant fulls de reclamació per altres sistemes si així s’acorda mitjançant un conveni amb el col·legi professional.

Major seguretat jurídica

La nova llei regula les actuacions de les administracions en la resolució de conflictes -resolució de denúncies i arbitratge-  i atorga més garanties jurídiques tant als consumidors com a la inspecció de consum, pel que fa a les seves funcions i potestats.
 
El nou text deixa menys espais per a la interpretació i defineix de manera detallada les facultats dels inspectors, les seves obligacions i els documents en els quals s’ha de plasmar la inspecció -actes, diligències i informes. Així mateix, es detallen les mesures cautelars que pot adoptar la inspecció o que es poden adoptar a proposta seva.
 
També es regula amb molt més detall la potestat sancionadora de l’administració.