Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la Llei de modificació de la Llei de ports de les Illes Balears

8 de julio de 2014

En el debat de la segona sessió extraordinària del Ple del Parlament s’ha aprovat el dictamen de la Comissió de Turisme del Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears. La llei ha estat aprovada per la majoria dels vots de la cambra, amb el suport del Grup Parlamentari Popular. Les esmenes mantingudes han estat totes rebutjades.

Durant la tramitació parlamentària, la iniciativa legislativa ha hagut de superar una esmena a la totalitat, que fou presentada pel Grup Parlamentari Socialista i que se substancià en el passat plenari de dia 3 de juny.

Al plenari d’avui, la presentació i la defensa del projecte de llei l’ha exercida el conseller de Turisme del Govern de les Illes Balears, Jaime Martínez.

A continuació, s’ha procedit a la defensa d’aquelles esmenes dels grups parlamentaris que, no havent estat ni retirades ni aprovades en comissió, s’han incorporat al debat. Han intervingut en defensa de les esmenes David Abril (MÉS) i Damià Borràs (Socialista); mentre que, en torn en contra, s'hi ha manifestat  Carlos Veramendi (Popular).

 Contingut bàsic de la llei

El Consell de Govern aprovà la presentació d’aquest projecte de llei al Parlament dia 21 de març del 2014, impulsat des de la Conselleria de turisme.

Amb aquesta modificació es pretén introduir, principalment, la nova figura del Pla General de Ports per a una planificació territorial estratègica portuària amb la qual es cobreix la manca de planificació global de la llei vigent.
 
Amb això, l'administració pública autonòmica serà l’encarregada d’impulsar un model de desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible, i de promoure polítiques d’equilibri territorial entre les zones costaneres i les de l’interior.
 
Mitjançant aquesta modificació, s’atorga a cada port la figura dels plans d’ús i gestió, per a una ordenació més específica de les activitats i usos permesos i s’inclou que sigui el concessionat qui tingui la càrrega de presentar la proposta.
 
A més, en matèria de personal de l’ens autonòmic s’elimina la figura del vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears, càrrec que assumeix el director general del ram, amb això s’eviten duplicitats a més de produir-se l’estalvi d’un alt càrrec. Així, també s’adapta el text a la Llei 7 /2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental; a la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i a la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 
D’altra banda, es modifica el procés de tramitació de les concessions de nous ports i de les ampliacions substancials. En aquest sentit, s’elimina el requisit de presentar el projecte d’execució previ a la celebració del concurs.
 
Cal destacar que la vigent Llei de ports (2005) és anterior a la reforma de l’Estatut d’Autonomia (2007), on s’estableix que és l’administració autonòmica l’encarregada d’impulsar el model de desenvolupament dels ports i de promoure polítiques d’equilibri territorial entre zones costaneres i de l’interior, qüestions aquestes que queden resoltes amb la nova modificació.