Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada per unanimitat la Llei de gestió d'emergències de les Illes Balears

8 de julio de 2014

Aquesta llei modifica la Llei 3/2006, de 30 de març, d'emergències de les Illes Balears.

A la tercera sessió plenària d’avui s’ha procedit al debat i a la votació del dictamen elaborat per la Comissió de Assumptes Institucionals i Generals, així com de les esmenes que els grups parlamentaris han mantingut al Projecte de llei de gestió d’emergències de les Illes Balears.

La llei ha estat aprovada per unanimitat, amb la incorporació d'una esmena in voce consensuada per tots els grups parlamentaris i diputats no adscrits, que a continuació del primer paràgraf de l'article 4 afegeix: "així mateix l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears vetllarà perquè hi hagi uns nivells de cobertura de xarxa adequats i suficients, principalment a les zones de major afluència de població". 

El debat s'ha encetat amb la intervenció de la consellera d’administracions  Públiques, Maria Núria Riera, qui ha presentat i defensat el contingut del projecte de llei.

A continuació s'ha procedit al debat de les esmenes que, havent estat defensades i votades en comissió, no s’havien incorporat al dictamen. En aquest sentit han intervingut els parlamentaris Pilar Costa (Socialista) i Nel Martí (MÉS).

En torn en contra de les esmenes, pel Grup Parlamentari Popular, ha intervingut Fernando Rubio.

Contingut de la llei

Llei per la qual es modifica la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d’emergències de les Illes Balears, modificació que consisteix en afegir un apartat 4 a l’article 5 per establir l’obligatorietat de la integració dels diversos serveis d’emergències de les Illes Balears dins el sistema de comunicacions únic del Govern de les Illes Balears, la xarxa digital de comunicacions mòbils “tetra IB”, creada per l’empresa pública Multimèdia, dependent de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència, tècnicament més avançada, segura i eficient. 

L’article 5 de la Llei de gestió d’emergències estableix una sèrie de principis del sistema públic de gestió d’emergències i protecció civil, dins els quals es preveu la garantia de disponibilitat permanent d’un sistema de gestió d’emergències a les Illes Balears integrat per tots els serveis d’urgències i emergències públics i privats de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 
La tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio en anglès) és un estàndard definit per l’Institut Europeu d’Estàndards de Telecomunicació (ETSI en anglès). Aquest estàndard defineix un sistema mòbil digital de ràdio amb l’objecte d’unificar diverses alternatives d’interfícies de ràdio digitals per comunicar-se entre els serveis d’emergències, del sector de la seguretat pública on les característiques  de seguretat, fiabilitat, interoperabilitat i costs són un requeriment bàsic de funcionament. 
 
L’adopció per part de les administracions d’aquest sistema pretén racionalitzar i simplificar la realitat de les telecomunicacions existent en el territori de la Unió Europea.