Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la Llei del joc i les apostes a les Illes Balears

23 de julio de 2014

La iniciativa, aprovada amb els vots del Grup Parlamentari Popular, en diversos dels seus articles ha tingut suport unànime de tots els grups parlamentaris.

En el debat de la segona sessió del Ple del Parlament s’ha aprovat el dictamen de la Comissió d’Economia del Projecte de llei del joc i les apostes a les Illes Balears.

La presentació i la defensa del projecte de llei l’ha exercida el conseller d’Economia i Competitivitat  del Govern de les Illes Balears, Joaquín García.

A continuació, s’ha procedit a la defensa d’aquelles esmenes dels grups parlamentaris que, no havent estat ni retirades ni aprovades en comissió, s’han incorporat al debat.

Han intervingut en defensa de les esmenes Pilar Sansó (Socialista) i Miquel Àngel Más (MÉS); mentre que, en torn en contra, s'hi ha manifestat Oscar Fidalgo (Popular).

Finalment les esmenes mantingudes han estat totes rebutjades.

Contingut bàsic de la llei

El Consell de Govern aprova  el passat  6 de juny el Projecte de la  Llei del joc i les apostes a les Illes Balears. L'11 de juny es va iniciar la tramitació parlamentària.

La llei consta de 38 articles(distribuïts en sis títols)  cinc disposicions addicionals, tres de transitòries, una de derogatòria i quatre de finals.

Les Illes són l'única comunitat que no disposava d' una llei autonòmica de joc malgrat tenir la competència exclusiva en matèria de casinos, jocs i apostes. Fins avui la competència en matèria de joc s'exerceix a través d'una normativa molt dispersa, de diferents decrets i ordres, a més de determinats articles en altres lleis transversals. D'aquí sorgeix la necessitat de dotar d'un marc jurídic a un sector econòmic que agrupa, a dia d'avui, 90 salons de joc, cinc bingos, tres casinos i un parc d'aproximadament  4.100 màquines de tipus B.

La Llei del joc i les apostes dota de coherència a l'ordenament del sector, donant entrada a noves modalitats de jocs i apostes sorgits amb els avanços electrònics i telemàtics dels últims anys.

Els principis en què es basa la llei són la transparència, la protecció dels menors i els sectors més vulnerables, la prevenció de perjudicis a tercers i la garantia del pagament dels premis.

El text regula els principis generals per a tot el sector: activitats de joc i apostes, empreses, locals,  persones que intervenen en la gestió, explotació i pràctica dels jocs i apostes, així com els advertiments de les possibles conseqüències per l'ús abusiu del joc.

Com a novetat, destaca també la inclusió dels locals d'apostes en el llistat d'establiments que podran ser autoritzats per a la pràctica del joc i apostes. Es tracta dels anomenats “corners”, en els quals s'aposta una quantitat de diners a un resultat d'un esdeveniment a celebrar (partit de futbol, carreres de cotxes, de cavalls, etc.)

Les apostes també es podran dur a terme a casinos, bingos i salons de joc, a més de als propis locals d'apostes, però no en establiments hotelers.

En matèria de casinos s'introdueix com a novetat la possibilitat d'autoritzar l'obertura i funcionament d'una sala accessòria per cada casino autoritzat, sempre que compleixi amb els requisits i condicions que s'establiran reglamentàriament.

Drets del jugador i introducció del concepte de “joc responsable”

En l'apartat dels drets dels usuaris, jugadors o participants en jocs i apostes, la llei presta especial atenció a la protecció dels menors i dels incapacitats legal i/o judicialment, als quals se'ls prohibirà l'entrada en els establiments en els quals es desenvolupin jocs i apostes.

Tampoc podran practicar cap tipus de joc de sort, envit o atzar, ni participar en apostes, ni emprar màquines de joc amb premi. El projecte especifica que es podran establir altres limitacions especials d'accés i pràctica de jocs i apostes.

La nova norma atorga especial rellevància al concepte de joc responsable.

Estarà prohibit l'accés i no permesa l'entrada als casinos, bingos, salons, locals, establiments o sales dedicades exclusivament al joc i les apostes, a les persones incloses en la secció de Prohibicions d'Accessos del Registre General del Joc.

Sancions
La llei preveu infraccions lleus, greus i molt greus, amb les seves corresponents sancions.

No comunicar el canvi de titularitat de l'autorització en el termini establert, serà infracció lleu i se sancionarà amb una admonició/advertiment, o multa de 100 a 3.000 euros. Entre les infraccions greus hi figuren la manipulació de les màquines o elements de joc o la interrupció sense causa justificada d'una partida o un joc, pel que es preveuen multes de de 3.001 a 30.000 euros.

En el cas d'infraccions molt greus les sancions aniran de 30.001 a 450.000 euros, com en casos de realització o pràctica de jocs o apostes en locals no autoritzats, l'obtenció de les autoritzacions mitjançant l'aportació de dades falses o documents manipulats, la utilització d'elements o màquines de joc no homologats o no autoritzats.