Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern a reconèixer que la UIB és la institució consultiva per a tot el que es refereix a la llengua catalana

9 de septiembre de 2014

Aprovats per assentiment dos punts d'una moció socialista relativa a matèria educativa.

El Ple del Parlament ha aprovat per assentiment dos dels dotze punts d'una moció socialista relativa a política general en matèria educativa. Aquests punts aprovats fan referència a instar el Govern de les Illes Balears a reconèixer que la UIB "és la institució consultiva per a tot el que es refereix a la llengua catalana, tal com preveu l’article 35 de l’Estatut de les Illes Balears" i que "els requeriments per urgència d’informes preceptius del Consell Escolar de les Illes Balears i del Consell Consultiu en relació amb la normativa elaborada per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, siguin una excepció i no la regla".

La resta dels punts de la moció, que ha estat defensada per la diputada Cristina Rita, han estat rebutjats per 33 vots en contra (Popular) i 24 vots a favor (Socialista, MÉS i diputats no adscrits).

Esmenes

Durant el debat de la iniciativa, la diputada Ana María Aguiló (Popular) ha defensat cinc esmenes, que no han estat acceptades pel grup proposant.

Per la seva part, el parlamentari Nel Martí (MÉS), a més de manifestar el vot favorable del seu grup a tots els punts de la iniciativa, ha exposat tres esmenes d'addició, que han estat acceptades pel Grup Parlamentari Socialista.