Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Rebutjada una moció socialista relativa a política general tributària

9 de septiembre de 2014

El Ple del Parlament ha rebutjat per 34 vots en contra (Popular) i 24 vots a favor (MÉS, Socialista, Antoni Pastor i Margalida Font), una moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, que pretenia modificar l’actual política tributària aplicada pel Govern de les Illes Balears.

La proposta ha estat defensada pel diputat Joan Bonet que ha constatat “la manca d’efectivitat i la injustícia de l’actual política tributària aplicada pel Govern de les Illes Balears,”  i ha instat el Govern de les Illes Balears a “modificar l’actual política tributària per tal que s’ajusti als preceptes  d’igualtat i progressivitat." 

La moció també estipulava “estudiar la implantació de tributs com l’impost sobres estades turístiques, l’impost  sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient i la modificació del tipus aplicable a l’impost de successions i donacions en els seus trams més alts."

Finalment, instava el Govern de les Illes Balears a “recuperar per a l’exercici 2015 les deduccions que es varen derogar a la disposició derogatòria única de la Llei de pressuposts de 2013, lletres b), c), i d).”

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari MÉS, ha intervingut Miquel Àngel Mas, qui s'hi ha manifestat a favor; mentre que, pel Grup Parlamentari Popular, s’hi ha manifestat en contra Antoni Camps.