Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei d'ordenació minera de les Illes Balears

16 de septiembre de 2014

Aquest matí el Ple del Parlament ha aprovat el dictamen de la Comissió d’Economia relatiu al Projecte de llei d’ordenació minera de les Illes Balears, amb l'acord d'incorporació de tres esmenes.

La presentació i la defensa del projecte de llei l’ha exercida el conseller d’Economia i Competitivitat del Govern de les Illes Balears, Joaquín García.

A continuació, s’ha procedit al debat de les esmenes mantingudes al projecte de llei. Per a la seva defensa han intervingut els portaveus Marc Pons (Socialista), amb 24 esmenes, i David Abril (MÉS), amb 17 esmenes. En torn en contra de les esmenes abans defensades ha intervengut la diputada María Virtudes Marí (Popular).

Del debat substanciat s'ha arribat a l'acord unànime d'incorporar al text de la llei l'esmena 6598/14 del Grup Socialista, i altres dues esmenes transaccionades pel Grup Popular, la 6570/14 (Socialista) i la 6611/14 (MÉS), a més d'algunes esmenes de contingut tècnic.

Contingut bàsic de la llei

El Consell de Govern aprovà la presentació d’aquest projecte de llei al Parlament dia 9 de maig del 2014, impulsat des de la Conselleria d’Economia i Competitivitat.

L’objectiu d’aquesta llei és regular el desenvolupament de les activitats mineres al territori de les Illes Balears, així com l’activitat  administrativa de control i supervisió d'aquestes activitats i de les tasques de restauració, en el marc de les competències atribuïdes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'Estatut d'autonomia, en condicions de sostenibilitat i seguretat. i promovent un aprofitament racional compatible amb la protecció del medi ambient i el paisatge.

El nou marc legislatiu neix de la necessitat de regular un sector que agrupa 124 explotacions actives a les Balears i més de 1.000 sense obligació de restaurar fins a dia d’avui. Actualment hi ha a les Illes 1.025 explotacions “sense obligació de restaurar” (883 a Mallorca, 58 a Menorca, 78 a Eivissa i 6 a Formentera).

La Llei incorpora l’obligatorietat de restauració de les excavacions o qualsevol terreny afectat per extraccions. També un punt destacat és l’establiment de l’obligatorietat que totes les explotacions mineres obtinguin la declaració d’impacte ambiental.

Un punt destacat és l'obligació que totes les explotacions mineres obtinguin la declaració d'impacte ambiental abans de desembre de 2014 per part de la Comissió Balear de Medi ambient.

La nova llei crea el Consell de la Mineria de les Illes Balears com a òrgan col·legiat de participació, consulta i assessorament de l’Administració de la CAIB en matèria de mineria i també crea el Registre Miner de les Illes Balears, per garantir el dret dels ciutadans a tenir informació sobre el sector.

La Llei s’estructura en sis títols (setanta-tres articles), dues disposicions addicionals, sis disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals que preveuen el desenvolupament reglamentari de la Llei, i se n’estableix l’entrada en vigor.

Més informació ...