Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada part d'una moció socialista relativa al Programa de garantia juvenil

23 de septiembre de 2014

El Ple del Parlament ha aprovat per unanimitat part d’una moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al Programa de garantia juvenil a les Illes Balears,  que ha estat defensada per la diputada Joana Barceló.

Del contingut de la iniciativa s’han aprovat per unanimitat tres punts (6, 7 i 8) i una esmena d'addició defensada per la diputada Margalida Prohens (Popular).

La resta dels punts i les dues esmenes presentades per David Abril (MÉS) han estat rebutjats per 32 vots en contra (Popular) i 25 vots a favor (MÉS, Socialista, Antoni Pastor i Margalida Font).  

Contingut aprovat de la moció

6.- El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de la comunitat que en l’aplicació del Sistema de Garantia Juvenil, garanteixi el dret dels joves inscrits al sistema a les següents accions:

 - Diagnòstic individualitzat, realitzat amb entrevista personal i presencial, sobre el seu perfil, expectatives laborals i necessitats.

 - Disseny i execució d’un itinerari individualitzat i personalitzat d'inserció, amb assignació d’un orientador encarregat del seu seguiment i avaluació.

7.- El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de la comunitat que reforci el Servei Públic d’Ocupació de les Illes com a servei responsable de garantir l’efectivitat del Programa de garantia juvenil, i en aquest sentit li demanem al Govern que amb urgència, per atendre de manera personalitzada cadascun del joves inscrits al Sistema de garantia juvenil, incrementi el servei d’orientació laboral i intermediació a cadascun dels punts d’atenció del servei públic.

8.- El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de la comunitat que entenent el Programa de garantia juvenil com una oportunitat per lluitar contra l’atur dels joves, a favor de la millora de l’ocupació i la millora de la competitivitat de la nostra economia, prioritzi en l’àmbit del seu catàleg d’actuacions, la formació, en totes les seves variants, professional, de segona oportunitat, dual, beques per a la formació, sempre complint amb els mínims de qualitat que el mateix Pla d’implementació de garantia juvenil estableix, possibilitant així una via de creixement per a la formació i el coneixement enfront de la rebaixa de costos salarials com única via.

9.- (Esmena d'addició del Grup Popular)

El Parlament de les Illes Balears reconeix que el Programa de Garantia Juvenil és una acció innovadora i una oportunitat única per als joves que ni estudien, ni treballen ni realitzen cap tipus de formació. Així mateix, reconeix la prioritat que suposa aquest col·lectiu per al Govern de Illes Balears en el Pla d'Ocupació i l'esfor pressupostari sense precedents de destinar al Programa de garantia juvenil 33 milions d'euros per a accions concretes.

Més informació ...