Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

No es pren en consideració la iniciativa legislativa relativa a bonificar l'impost de transmissions i actes jurídics documentats

30 de septiembre de 2014

La iniciativa exercida pel Grup Socialista pretenia preveure bonificacions en la quota de l'impost que grava determinades operacions com per exemple la novació de crèdits hipotecaris.

El Ple del Parlament no ha pres en consideració la Proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a bonificació de l'impost de transmissions i actes jurídics documentats, per 32 vots en contra (Popular) i 24 vots a favor (Socialista, MÉS i diputats no adscrits). Per tant, la iniciativa no continuarà la tramitació parlamentària.

Per substanciar el debat de la iniciativa, pel Grup Parlamentari Socialista, ha intervingut Antoni Diéguez, qui ha fet la presentació i ha exercit la defensa del contingut de la proposició de llei.

Pel Grup Parlamentari MÉS, ha intervingut Miquel Àngel Mas, qui ha donat suport a la iniciativa socialista; mentre que, pel Grup Parlamentari Popular, ho ha fet Antoni Camps, qui s'hi ha manifestat en contra.

Contingut general de la llei

La iniciativa legislativa del Grup Socialista pretenia, com figura a l'exposició de motius, preveure "bonificacions en la quota de l'impost que grava determinades operacions com per exemple la novació de crèdits hipotecaris, per equiparar aquesta situació a les novacions de préstecs hipotecaris ja exemptes". També volia establir "una bonificació en la quota en l'impost de transmissions patrimonials oneroses que grava la transmissió a l'entitat financera de l'habitatge habitual per part de la persona física que no pot fer front al pagament del crèdit o préstec hipotecari." La mateixa bonificació seria aplicable "als contractes d'arrendament signats per ambdues parts, així com a la recompra efectuada pel particular del seu habitatge".

Més informació ...