Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei de comerç de les Illes Balears

30 de septiembre de 2014

Finalment, al darrer punt de l'ordre del dia del Ple del Parlament celebrat aquest matí, s'ha aprovat el dictamen de la Comissió d’Economia relatiu al Projecte de llei de comerç de les Illes Balears, amb la incorporació de sis esmenes de l'oposició, quatre d'elles transacciondes pel Grup Popular.

La presentació i la defensa del projecte de llei l’ha exercida el conseller d'Economia i Competitivitat del Govern de les Illes Balears, Joaquín García Martínez.

A continuació, s’ha procedit al debat de les esmenes mantingudes pels grups parlamentaris i els diputats no adscrits al projecte de llei. En aquest sentit han intervingut els portaveus Antoni Pastor (diputat no adscrit), per a la defensa de denou esmenes; Miquel Àngel Mas (MÉS), per a la defensa de quinze esmenes; Margalida Font (diputada no ascrita), per a la defensa de catorze esmenes; i Pilar Sansó, per a la defensa de vint-i-una esmenes. Al torn en contra de les esmenes mantingudes, pel Grup parlamentari Popular, ha intervingut el diputat Francisco Mercadal. 

De totes les esmenes el Grup Popular ha manifestat la voluntat de votar a favor dues esmenes  (RGE 8020/14 i 8021/14) i n'ha transaccionat altres dues (RGE 8010/14, 8014/14), totes elles presentades pel Grup MÉS.

També ha transaccionat l'esmena del diputat Antoni Pastor (RGE 8002/14) i la del Grup Socialista (RGE 8088/14), i ha formulat algunes propostes de modificació de caràcter tècnic.

Nota.- Podeu llegir les esmenes a l'expedient de tramitació parlamentària

Contingut bàsic de la llei

El Consell de Govern aprovà la presentació d’aquest projecte de llei al Parlament dia 25 de juliol del 2014, impulsat des de la Conselleria d'Economia i Competitivitat.

L’objectiu d’aquesta llei és l'ordenació de l'activitat comercial en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Segons la llei  es determinen les superfícies de gran establiment comercial, diferenciant per Illes: a Mallorca a partir de 700 metres quadrats; a Menorca i Eivissa, a partir de 400 metres quadrats i a Formentera, a partir de 300 metres quadrats.


D'una banda, totes les botigues, excepte les grans superfícies, poden obrir fins a 90 hores a la setmana distribuïdes en els dies que considerin. D'altra banda, l'obertura màxima en diumenges i festius s'estableix per a les comerços serà de 16 dies.

Les rebaixes no tendran cap període específic establert. Qualsevol podrà fer els descomptes que estimi oportuns en els moments que consideri.

La nova Llei de Comerç també incideix en la simplificació administrativa. Suprimeix el Registre General de Comerç de les Illes Balears i facilita els procediments administratius de l'àmbit comercial.

Un altre dels punts destacats de la Llei és la prohibició de venda de begudes alcohòliques a menors d'edat en establiments comercials, alhora que assenyala que la regulació, inspecció i sanció de vendes d'aquest tipus d'articles correspon a els ajuntaments. Així mateix, amb el nou marc, seran els mateixos municipis els que podran inspeccionar i sancionar la venda ambulant, mentre que l'ordenació territorial dels equipaments comercials correspon als Consells Insulars.

El projecte de Llei de Comerç de les Illes Balears també incorpora les noves tecnologies. Introdueix en l’articulat el comerç electrònic i les vendes en línia.

En el futur es crearà la Comissió Interinsular Assessora de Comerç, per garantir i promoure la participació activa i  directa dels diferents grups i persones vinculats amb el sector.

Més informació ...