Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

No es pren en consideració la iniciativa legislativa de modificar el Dret Civil de Balears i la Llei en matèria de successió intestada i de la legítima del cònjuge vidu

14 d'octubre de 2014

La proposició de llei de Grup MÉS proposava que els consells heretassin les successions intestades, per fer polítiques socials. A l'actualitat les herències de les persones residents a les Illes Balears que moren sense parents, queden en mans de l'Estat.

El Ple del Parlament no ha pres en consideració la Proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a la modificació de la Llei 8/1990, de 28 de juny sobre Compilació del dret civil de Balears, i de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, per 33 vots en contra (Popular) i 25 vots a favor (Socialista, MÉS i diputats no adscrits). Per tant, la iniciativa no continuarà la tramitació parlamentària.

Per substanciar el debat de la iniciativa, pel Grup Parlamentari MÉS, ha intervingut Miquel Àngel Mas, qui ha fet la presentació i ha exercit la defensa del contingut de la proposició de llei.

Pel Grup Parlamentari Socialista, ha intervingut Lourdes Aguiló, qui ha donat suport a la iniciativa; mentre que, pel Grup Parlamentari Popular, ho ha fet Miquel Àngel Jerez, qui s'hi ha manifestat en contra.

Contingut general de la proposició de llei

La iniciativa legislativa del Grup MÉS pretenia modificar la Llei 8/1990, de 28 de juny sobre Compilació del dret civil de Balears, i de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la comunitat autònoma en matèria de successió intestada i de la legístima del cònjuge vidu; especialment en el sentit que els consells heretassin les successions intestades, per destinar-les a "establiments o organitzacions dedicats a infants i adults amb discapacitats". A l'actualitat les herències de les persones residents a les Illes Balears que moren sense parents, queden en mans de l'Estat.

També es proposava que el cònjuge fos legitimari en la successió del consort si, en morir aquest, no es trobava separat de fet, ni en virtut de sentència ferma, i no hi havia pendent una demanda de nul·litat, de divorci o de separació, llevat que els cònjugues s'haguessin reconciliat.

Més informació ...