Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Rebutjada una moció socialista relativa a política general en matèria de finançament

14 d'octubre de 2014

El Ple del Parlament ha rebutjat per 34 vots en contra (Popular) i 25 vots a favor (MÉS, Socialista, Antoni Pastor i Margalida Font), una moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a  política general en matèria de finançament

La proposta ha estat defensada pel diputat Marc Pons que proposava entre altres coses que el Parlament de les Illes Balears rebutjàs la decisió del Govern d'Espanya “d'impedir qualsevol aprovació, al llarg de la present legislatura, de la revisió de l'actual sistema de finançament de les comunitats autònomes” i el projecte de pressuposts generals de l’Estat 2015, a fi d'incrementar les inversions estatals a les Illes Balears fins els 400 milions d'euros”.

Igualment proposava que la cambra exigís  al ministre Montoro “la convocatòria urgent del Consell de Política Fiscal, per tal de tractar exclusivament la revisió de l'actual sistema de finançament amb l'objectiu d'aconseguir un ampli consens entre els seus membres, que permeti la seva aprovació al llarg de 2014”, i que instàs  el vicepresident del Consell de Política Fiscal i Financera i conseller d'Hisenda i Pressuposts del Govern de les Illes Balears a “treballar una proposta de revisió de l'actual sistema de finançament de les comunitats autònomes en la qual s'incloguin els acords fixats pel Parlament de les Illes Balears en data de 4 de febrer de 2014 i a defensar-la davant el Consell de Política Fiscal i Financera”.

També instava el Govern de les Illes Balears a ”treballar per garantir que les inversions estatutàries que no han arribat al llarg d'aquesta legislatura es prorroguin amb l'objectiu de garantir la seva execució al llarg de la propera legislatura”.

Finalment proposava que es constatàs que, tot i els acords unànimes establerts en el Parlament de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears “no ha reclamat jurídicament les inversions estatutàries, tal com s'hi comprometé, a més, el Sr. conseller d'Hisenda i Pressuposts”.

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari MÉS, ha intervingut David Abril qui s'hi ha manifestat a favor; mentre que, pel Grup Parlamentari Popular, Antoni Camps, s’hi ha manifestat en contra.

Més informació ...
Documents