Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El discurs del president del Govern clou la primera sessió del Debat sobre l'orientació política general del Govern

21 d'octubre de 2014


El Ple es reprendrà a les 17.30 hores amb les intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris.

El Debat sobre l'orientació política general del Govern ha començat amb la intervenció del president del Govern, José Ramón Bauzá, i ha tengut una durada de dues hores i quinze minuts.

A partir de les 17.30 hores s'iniciarà la segona sessió plenària amb les intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris Socialista, MÉS i Popular, durant un màxim de 30 minuts cadascun.

El president del Govern podrà fer ús de la paraula totes les vegades que ho sol·liciti i podrà contestar individualment o de manera global a les persones representants dels grups, que tendran dret a una sola rèplica durant 10 minuts.

Finalment, el president tancarà el debat amb una contrarèplica, sense limitació de temps.

Conclòs el debat, s'obrirà un termini de quaranta-vuit hores durant el qual els grups parlamentaris podran pesentar propostes de resolució davant la Mesa amb un màxim de deu per grup, més dues per cada diputat i/o diputada que en formi part. La Mesa admetrà les propostes que siguin congruents amb la matèria objecte del debat i no signifiquin qüestió de confiança o moció de censura al Govern.