Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova 82 de les 144 propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

27 d'octubre de 2014

Avui s'han debatut i votat totes les propostes de resolució que els grups registraren derivades del Debat sobre l'orientació política general i de govern celebrat el passat dimarts en sessió plenària.

Aquest matí s'ha celebrat una sessió plenària on s'ha procedit al debat i a la votació de totes les propostes de resolució que els grups parlamentaris registraren derivades del Debat sobre l'orientació política general i de govern del Govern de les Illes Balears.

De les 144 propostes de resolució presentades pels tres grups parlamentaris de la cambra, 82 han estat aprovades pel Ple del Parlament: 78 del Grup Popular, 4 del Grup Socialista i cap del Grup MÉS.

De totes les propostes aprovades, 7 han tengut el suport de tots els membres de la cambra: 46, 70 i 75 del Grup Popular i 9, 21, 25 i 39 (transaccionada) del Grup Socialista.

Propostes del Grup Parlamentari Popular (78 presentades, totes aprovades).

De les 78 propostes presentades, defensades per la diputada Margarita Prohens, totes han estat aprovades.

- Tres per unanimitat:

46.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears perquè continuï impulsant polítiques de coordinació entre els municipis de les Illes Balears, per tal de tenir una policia local més efectiva i amb més recursos.

70.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Servei de Salut de les Illes Balears a millorar les ràtios d'activitat assistencial que redundarà en benefici de la població en general i de manera particular a tots aquells que fan ús del sistema sanitari públic.  

75.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a la posada en marxa amb els recursos humans i materials suficients per desenvolupar un programa de detecció i triatge de càncer de còlon i recte a la població diana de les Illes Balears.

- Dues transaccionades, amb el text següent:

48. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat d'elaboració de la Llei de Mecenatge.

54. El Parlament de les IlIes Balears demana al Govern de l'Estat que es compensi a la nostra Comunitat Autònoma pel fet que gran part de les inversions estratègiques en matèria de transport intermodal van a càrrec dels Pressuposts General de l'Estat i no tenen equivalent d'inversió en els territoris no peninsulars com les Illes Balears, essent l'eix bàsic de la connectivitat del resident insular en matèria de transport intermodal el transport aeri i el marítim.

- La resta han estat aprovades per majoria de vots (vegeu document adjunt).

Propostes del Grup Parlamentari Socialista (46 presentades, 4 aprovades).

De les 46 propostes presentades, defensades pel diputat Vicenç Thomàs, quatre han estat aprovades.

 - Tres per assentiment:

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govem de les Illes Balears a elaborar un pla de millora dels resultats educatius de la nostra comunitat autònoma amb l'objectiu d'avançar en els índexs d'èxit escolar i lluitar contra l'abandonament prematur. Aquest pla contemplarà la formació del professorat, l'autonomia de centres i programes d'atenció a la diversitat i suport escolar.

21.- El Parlament de les lIles Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme les recomanacions de la Ponència en Salut Mental que es constituí a tal efecte en el Parlament de les Illes Balears.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reduir a sis mesos el temps d'espera que genera la tramitació administrativa de la llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, d'ençà que se sol·licita el reconeixement de dret fins que els sol·licitants gaudeixen de la seva prestació o serveis, tal com estableix la llei, publicar els llistats d'espera de manera transparent i que els hereus dels dependents que hagin mort esperant una prestació o serveis més de sis mesos puguin cobrar els endarreriments.

- Una transaccionada per unanimitat:

39.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a executar el compromís definit en el Pla d'Ocupació de les Illes Balears 2014-2017 i contemplat a l'objectiu 3, acció 3.5.2.3 de Renda d'Inserció Laboral, que s'està concretant dins la Mesa Social i Tripartida a través de la Comissió de Coordinació i Desenvolupament al mateix ple.

Propostes del Grup Parlamentari MÉS (20 presentades, cap aprovada).

De les 20 propostes presentades, defensades pel diputat Nel Martí, cap  no ha estat aprovada. El grup proposant no ha acceptat les cinc transaccions que hi ha formulat el Grup Popular.

Més informació ...