Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Projecte de llei de pressuposts de la CAIB per a 2015 entra al Parlament

29 d'octubre de 2014

A l’estudi i a l’aprovació d’aquest projecte de llei, s’hi ha d’aplicar el procediment legislatiu comú, llevat d’algunes consideracions especials, com és el fet que aquesta iniciativa legislativa gaudeix de preferència en la tramitació respecte dels altres treballs de la cambra.

 

Avui matí,  el conseller d’Hisenda i Pressuposts del Govern de les Illes Balears, José Vicente Marí, ha lliurat a la presidenta del Parlament, Margalida Durán, el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2015, perquè se n'iniciï la tramitació parlamentària. Amb aquesta finalitat, la Mesa del Parlament s'ha reunit posteriorment i l'ha admès a tràmit.

A continuació el projecte de llei serà publicat al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a anuncis en mitjans de difusió general. Durant un període quinze dies a partir de la publicació en el BOPIB, els grups poden recaptar opinions, els serveis de la cambra elaboren un dossier documental i els grups parlamentaris hi poden presentar esmenes. Així mateix, els membres del Govern compareixeran davant la Comissió d’Hisenda i Pressuposts per informar sobre les seccions de la seva responsabilitat.

Els tipus d’esmenes que es poden presentar poden ser a la totalitat de devolució  i/o parcials. No obstant això, tendrà lloc un debat de totalitat i, si alguna esmena de devolució era acceptada, el projecte retornaria al Govern.

Les esmenes que suposin augment de crèdit o modificació substantiva i alternativa d’ingressos només seran admeses si, a més de complir els requisits generals, proposen el reajustament corresponent.

Si no es presenta o no s’aprova cap esmena a la totalitat, el projecte passa a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, en el si de la qual es constitueix la ponència per a l’elaboració de l’informe i es realitza el dictamen de la comissió.

Un cop redactat el dictamen s’inclou per al seu debat i votació en una sessió plenària. Finalitzada aquesta, es publicarà el Diari de sessions del Ple i, si el projecte de llei ha estat aprovat, la llei resultant serà també publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (que en marca la vigència) i en el Boletín Oficial del Estado.