Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

No s'aprova una moció socialista relativa a política general en matèria educativa

4 de noviembre de 2014


 

El Ple del Parlament ha rebutjat per 31 vots en contra (Popular) i 23 vots a favor (MÉS, Socialista i diputats no adscrits), una moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria educativa. La iniciativa ha estat votada amb la incorporació de les esmenes presentades pel Grup MÉS, però no amb les formulades pel Grup Popular, que no han estat acceptades pel grup proposant de la moció.

La proposta ha estat defensada per la diputada Cristina Rita, qui ha proposat l'aprovació dels punts següents:

  1. El Parlament de les Illes Balears constata que el Decret 15/2013, de 19 d’abril, i l’Ordre de desenvolupament de 9 de maig ja no són vigents a les Illes Balears, i que la normativa per la qual s’han de regir l’ensenyament de les llengües és la Llei de normalització lingüística i el Decret 92/1997, de 4 de juliol.
  2. El Parlament de les Illes Balears reconeix l’autonomia dels centres educatius de les Illes Balears per elaborar i aprovar el seu propi projecte lingüístic de centre adaptat al seu context sociolingüístic.
  3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a recomanar els centres docents que l’elaboració del seu projecte lingüístic inclogui la intensificació de l’aprenentatge d’una tercera llengua segons les seves possibilitats reals.
  4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a recuperar i estendre la implantació de les Seccions Europees als centres docents de les Illes Balears.
  5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dissenyar un nou model educatiu plurilingüe amb els recursos necessaris i amb el consens social i polític que el faci viable i perdurable en el temps.
  6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a cobrir amb caràcter d’urgència els llocs d’inspectors accidentals acomiadats a principi de curs tenint en compte la normativa anterior a l’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 9 de juliol de 2013, declarada nul·la pel TSJIB.
  7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a recuperar programes d’atenció a la diversitat i reforç escolar com a eines vàlides de lluita contra el fracàs escolar i l’abandonament prematur.
  8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a actualitzar i publicar els indicadors educatius a la pàgina web de l’IAQSE.

Esmenes 

La resta dels grups parlamentaris han formulat sengles esmenes. El Grup Parlamentari MÉS, amb la intervenció de Nel Martí, n'ha defensades cinc; i el mateix nombre d'esmenes han estat defensades per la diputada Ana María Aguiló, del Grup Parlamentari Popular.

El Grup Socialista en fixar-ne la posició ha acceptat totes les esmenes del Grup MÉS i ha rebutjat les del Grup Popular. 

Més informació ...