Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Projecte de llei agrària supera les esmenes a la totalitat

4 de noviembre de 2014

Aquest projecte legislatiu, que té per objecte l'ordenació general dels sectors agrícola, ramader, forestal i agroalimentari, i el desenvolupament rural de les Illes Balears, continuarà ara la tramitació parlamentària en ponència i en comissió.

Durant la sessió plenària celebrada aquest matí, el Projecte de llei agrària de les Illes Balears ha superat les dues esmenes de totalitat de devolució que s'hi havien presentat i, per tant, continuarà la tramitació en ponència i en comissió, i tornarà al ple per al debat i la votació final.

Les esmenes, que sol·licitavenla devolució del projecte, presentades pels grups parlamentaris Socialista i MÉS, han estat defensades pels parlamentaris Marc Pons  i Miquel Àngel Mas, respectivament. En torn en contra de les esmenes ha intervingut la diputada del Grup Parlamentari Popular María Asunción Pons.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, Gabriel Company, ha obert un torn incidental per defensar la iniciativa legislativa exercida des de l'executiu autonòmic.

Exhaurit el debat, ambdues esmenes han estat sotmeses a votació conjunta i han estat rebutjades per 31 vots en contra (Popular), 24 vots a favor (MÉS, Socialista i Margalida Font) i 1 abstenció (Antoni Pastor).

El debat ha estat seguit des de la sala de plens per un nombrós públic dels sectors agrícola, ramader, forestal i agroalimentari.

Contingut del projecte de llei

El Consell de Govern aprovà el passat 12 de setembre el Projecte de llei agrària de les Illes Balears, impulsada des de la conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, que té per objecte "l'ordenació general dels sectors agrícola, ramader, forestal i agroalimentari, i el desenvolupament rural de les Illes Balears, als quals es reconeix el caràcter estratègic i multifuncional, en el marc de la política agrària comuna europea i la legislació de l'Estat".

El text, que avui ha superat el debat a les esmenes a la totalitat de devolució,  conté 179 articles, dividits en un títol preliminar, deu títols, cinc disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria, nou disposicions finals i un annex.