Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

No s'aprova una moció socialista relativa a política del Govern en l'aplicació de la Llei del bon govern

11 de noviembre de 2014

El Ple del Parlament ha rebutjat per 31 vots en contra (Popular) i 23 vots a favor (MÉS, Socialista i Margalida Font), una moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en l’aplicació de la Llei del bon govern.

La proposta ha estat defensada per la diputada Lourdes Aguiló, qui ha proposat l'aprovació dels punts següents:

 1. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern de les Illes Balears hagi menystingut la normativa autonòmica aplicant, en matèria de bon govern i bona administració, només allò a què ve obligat per la normativa estatal.

 2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a identificar, en el portal de transparència, aquells indicadors que despleguen el contingut de la Llei 4/2011, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.

 3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears al compliment del mandat contingut a l’article 5 de la Llei 4/2011, i a fer públiques, a la pàgina web i a un apartat específic, les condicions d’accés de la ciutadania al conjunt d’arxius i registres de l’Administració de la comunitat autònoma i dels organismes i les entitats que en depenen, com també als documents que es troben en poder seu.

 4. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern de les Illes Balears, aquesta legislatura, no hagi promogut la confecció dels pressuposts participatius, possibilitant a la ciutadania que opini sobre l’ordre de prioritats en el capítol d’inversions, mitjançant mecanismes de democràcia directa, estructurats degudament o altres processos o instruments participatius, d’acord amb el mandat que es conté a l’article 6.f) de la Llei 4/2011

 5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme el desplegament reglamentari de l’article 23 de la Llei 4/2011, referit a la qualitat en la gestió.

 6. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern de les Illes Balears no hagi complert el termini establert a la disposició final primera de la Llei 4/2011, per dur a terme el desplegament reglamentari de l’article 32 de la llei, referit al Govern en funcions, i l’insta a dur a terme aquest desplegament abans que acabi la legislatura i l’actual govern entri en funcions.

 7. El Parlament de les Illes Balears insta el conseller d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears a dur a terme el desplegament de l’article 33 de la Llei 4/2011, establint els esquemes de governança, d’acord amb el mandat que es conté en el punt 3 del referit article.

 8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme el desplegament reglamentari previst a l’article 39 de la Llei 4/2011, referit a la informació sobre retribucions i declaracions patrimonials dels membres del Govern i dels alts càrrecs

 9. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern de les Illes Balears no ha complert el termini establert a l’article 42.2 de la Llei 4/2011, atès que no ha aprovat l’acord que, elaborat a proposta del conseller competent en matèria de qualitat, havia de determinar el contingut i el sistema d’elaboració i de gestió de la Memòria de l’anàlisi de l’impacte normatiu, i l’insta a fer-ho, d’acord amb el mandat que es conté al referit article 42.

 10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme el desplegament reglamentari de les previsions contingudes a l’article 43 de la Llei 4/2011, referit a la responsabilitat social de l’administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental.

 11. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern de les Illes Balears no hagi complert amb l'obligació establerta a l’article 46.2 de la Llei 4/2011, de determinar anualment la relació d’intervencions públiques prioritàries de les quals s’havien de fer les avaluacions corresponents i que tampoc no ha dut a terme ni ha encomanat l’avaluació d’aquelles que superen o han superat els cinc milions d’euros i l’insta a complir aquest mandat.

 12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a posar en marxa l'Oficina d’Avaluació Pública de les Illes Balears, en compliment del que disposen els articles 50 i següents de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.

En torn de fixació de posicions pel Grup Parlamentari MÉS, ha intervingut Fina Santiago, qui ha presentat una esmena in voce que ha estat acceptada pel grup proposant:

 1. "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a que en el termini de 15 dies lliuri una relació de tots els alts càrrecs, especificats per conselleries, que s'han anomenat des de l'inici de la legislatura fins a l'1 de novembre de 2014" 

Pel Grup Parlamentari Popular, ha intervengut Miquel A. Jerez,  qui s'ha manifestat en contra de la moció.

 

Més informació ...