Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova les quantitats globals dels Pressuposts de la CAIB per a l'any 2015

18 de noviembre de 2014

Han quedat rebutjades les esmenes a la totaliltat de devolució i han estat aprovades les quantitats globals del Projecte de llei de pressupots generals per a 2015.

A la sessió plenària celebrada avui matí, han estat rebutjades les dues esmenes de totalitat de devolució, presentades pels grups parlamentaris MÉS i Socialista, per 32 vots en contra (GP Popular), 24 vots a favor (GP Socialista, GP MÉS i Margalida Font) i 1 abstenció (Antoni Pastor).

El punt del debat de totalitat s'ha encetat amb la intervenció del conseller d’Hisenda i Pressupots, José Vicente Marí, qui ha fet la presentació del Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per a 2014. Tot seguit, s’ha procedit al debat del contingut de les esmenes a la totatitat de devolució presentades pels grups parlamentaris.

Esmena de totalitat del Grup MÉS

En primer lloc, s’ha passat a la defensa de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari MÉS, per part del parlamentari Gabriel Barceló, qui ha defensat que “aquests pressuposts no s'adapten a la realitat social i econòmica de les Illes Balears".

Esmena de totalitat del Grup Socialista

La defensa de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Socialista l'ha exercida la portaveu Francina Armengol.   

El contingut de la iniciativa esmenta que “es tracta d'un projecte de pressuposts irreal que, contràriament al que afirma el Govern, no serviran per garantir la correcta prestació del serveis bàsics, ni fomentaran l'estalvi, ni ajudaran a consolidar una suposada recuperació econòmica". A més, segons el contingut de l'esmena, "és un projecte fonamentalment electoralista, que novament s'oblida de l’interès general i se centra en la recuperació econòmica de l'Administració i que no conté mesures per reduir la desigualtat social a les nostres illes; els pressuposts de conselleries essencials com Educació i Salut, son irreals i insuficients malgrat els seus increments per a 2015". Finalment, també s'esmenta que "la reforma fiscal que conté aquest projecte de pressuposts és clarament electoralista ja que el mateix Govern que portà tres anys castigant la classe mitjana i els col·lectius més desfavorits, presenta aquesta reforma com a compensació per a aquests col·lectius; quan en realitat continua estant molt allunyada dels conceptes de justícia i progressivitat".

Torn en contra de les esmenes (Grup Popular)

En torn en contra de les esmenes defensades, ha intervingut pel Grup Parlamentari Popular el diputat Antoni Camps.

Votació de les quantitats globals

A continuació, s’ha procedit a la votació conjunta de les quantitats globals dels pressuposts, que són les següents:

De la CAIB i dels seus organismes autònoms per a l'exercici de 2015 els estats de despeses i ingressos dels quals s’eleven a 4.011.454.835€

De les entitats públiques empresarials de la CAIB per a 2015, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 392.462.954€

De les societats mercantils públiques de la CAIB per a 2015, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 8.329.562€

De les fundacions del sector públic de la CAIB per a 2015, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 70.723.635€

Dels  consorcis de la CAIB per a 2015, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 75.057.834€

De l’IB-Salut per a 2015, els estats de despeses i ingressos dels  quals s'eleven a 1.290.372.427€

De l’Agència Tributària de les Illes Balears per a 2014, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 9.052.698€

Enumerades les quantitats globals s’ha procedit a la votació conjunta i han resultat APROVADES per 32 vots a favor (GP Popular), 24 vots en contra (GP Socialista, GP MÉS i Margalida Font) i 1 abstenció (Antoni Pastor).

Tramitació parlamentària

Rebutjades les esmenes de totalitat de devolució i aprovades les quantitats globals del Projecte de llei de pressuposts generals per a 2015, els grups parlamentaris podran presentar-hi esmenes parcials fins al proper dia 27 de novembre. Es reunirà la ponència per a l’elaboració de l’informe que es trametrà a la Comissió d’Hisenda i Presssuposts per a l'elaboració i l’aprovació, si pertoca, del dictamen, que serà debatut i votat durant la sessió plenària que aprovarà o rebutjarà definitivament el Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2015.

Previsió del calendari de tramitació

- Dimecres 27 de novembre: acaba el termini de presentació d’esmenes parcials.

- Primera setmana de desembre: reunió de la Ponència, elaboració de l'informe.

- Segona setmana de desembre: Comissió d'Hisenda i Pressuposts, elaboració del dictamen.

- Tercer setmana de desembre: sessió plenària.