Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament rebutja una moció relativa a fumigacions contra la processionària

25 de noviembre de 2014

El Ple del Parlament ha rebutjat per 33 vots en contra (Popular) i 25 vots a favor (MÉS, Socialista i diputats no adscrits), una moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a fumigacions aèries contra la processionària, que ha estat votada amb la incorporació de les esmenes presentades pel Grup MÉS.

La iniciativa, defensada pel diputat Cosme Bonet,  proposava l'aprovació dels punts següents:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a:

  1. Excloure els mitjans aeris en tota futura campanya de fumigació, com a norma general, reservant-los per a casos puntuals i excepcionals, dins una zona reduïda, sempre que estiguin plenament justificats, un cop constatat amb informes tècnics que no existeixen altres alternatives tècniques, i a garantir que no hi ha cap dubte sobre la possibilitat de representar un risc per a la salut.
  2. Revisar l’actual Pla de control integral per a la processionària del pi, per tal d’excloure les fumigacions amb Diflubenzurón amb mitjans aeris de forma massiva, tal com està previst actualment.
  3. Aplicar mesures específiques per a la gestió del risc, pensades per vetllar per la salut dels ciutadans, si s’han d’emprar mitjans aeris en futures campanyes de fumigació.
  4. Impulsar mecanismes d’informació eficaços adreçats als ajuntaments i a la ciutadania en general, en cas d’haver d’impulsar de forma excepcional una campanya de fumigacions amb mitjans aeris, garantint que tant els ajuntaments com la ciutadania tendran informació de les zones a fumigar i dels seus efectes dies abans que es procedeixi a aquestes.
  5. Descartar de forma definitiva qualsevol tipus de fumigació amb mitjans aeris a prop de zones residencials, esportives, educatives o sanitàries.
  6. Encomanar nous estudis de llarga durada sobre els efectes de Diflubenzurón sobre l’entorn natural de les Illes Balears, i en especial el seu efecte sobre les persones.
  7. Enviar informació detallada de la campanya de fumigacions amb Diflubenzurón amb mitjans aeris duita a terme durant el mes d’octubre per part de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, a tots aquells col·lectius, associacions i ajuntaments que han expressat la seva protesta i han comunicat possibles perjudicis causats per l’esmentada campanya.

Esmenes 

El Grup Parlamentari MÉS ha donat suport a la proposta  i, a més, ha presentat dues esmenes d'addició,  que han estat defensades pel diputat David Abril, que proposaven incorporar dos nous punts a la iniciativa:

  1. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a incrementar substancialment la partida destinada a sanitat forestal al Projecte de pressuposts de la CAIB per a 2015, de tal manera que permeti desplegar accions de prevenció de la processionària i altres plagues.
  2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a renegociar amb l'empresa TRAGSA i el Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient els termes de l'encomana de gestió relativa a les fumigacions aèries, per tal que no s'hagi de fer efectiu el pagament de les unitats sobrants de Dimilin i aquests diners es puguin fer servir per a altres accions de lluita contra la processionària.

Per fixar-ne la posició, ha intervingut Virtudes Marí del Grup Parlamentari Popular qui s’hi ha manifestat en contra.