Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la Llei agrària de les Illes Balears

2 de diciembre de 2014

Aquesta llei té per objecte l'ordenació general dels sectors agrícola, ramader, forestal i agroalimentari, i el desenvolupament rural de les Illes Balears. 

El Ple del Parlament ha aprovat la Llei agrària de les Illes Balears, després d'haver sotmès a debat i votació el dictamen elaborat per la Comissió d'Economia de la cambra. No s'ha aprovat cap de les 254 esmenes mantingudes per part l'oposició.

La presentació i la defensa del projecte de llei les ha exercit el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, Gabriel Company.

A continuació, s’ha procedit al debat de les esmenes mantingudes pels grups parlamentaris i els diputats no adscrits al projecte de llei. En aquest sentit han intervingut els portaveus  Marc Pons (Socialista), per a la defensa de 146 esmenes; Margalida Font (diputada no adscrita), per a la defensa de 50 esmenes; i Miquel Àngel Mas (MÉS), per a la defensa de 58 esmenes. En torn en contra de les esmenes mantingudes, pel Grup parlamentari Popular, ha intervingut la diputada María Asunción Pons (podeu llegir les esmenes a l'expedient de tramitació parlamentària que adjuntam).

El debat ha estat seguit des de la sala de plens per un nombrós públic dels sectors agrícola, ramader, forestal, agroalimentari i mediambiental.

Contingut del projecte de llei

El Consell de Govern aprovà el passat 12 de setembre el Projecte de llei agrària de les Illes Balears, impulsada des de la conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, que té per objecte "l'ordenació general dels sectors agrícola, ramader, forestal i agroalimentari, i el desenvolupament rural de les Illes Balears, als quals es reconeix el caràcter estratègic i multifuncional, en el marc de la política agrària comuna europea i la legislació de l'Estat".

El Projecte de llei superà, durant la sessió plenària celebrada el passat 4 de novembre, les dues esmenes a la totalitat de devolució formulades pels grups parlamentaris MÉS i Socialista, i alehsores continuà la seva tramitació en ponència i en comissió per elaborar el dictamen que avui ha estat debatut i votat.

La llei aprovada conté 179 articles, dividits en un títol preliminar, deu títols, sis disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria, nou disposicions finals i un annex.