Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Projecte de llei de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la CAIB supera les esmenes a la totalitat

2 de diciembre de 2014

Aquest projecte legislatiu té per objecte ordenar el conjunt jurídic autonòmic i donar-li coherència i proposa, amb aquesta finalitat, refondre set lleis, consolidar onze decrets i derogar expressament dues lleis i 223 decrets. Continuarà ara la tramitació parlamentària en ponència i en comissió.

Durant la sessió plenària celebrada aquest matí, el Projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha superat les dues esmenes de totalitat de devolució que s'havien presentat i, per tant, continuarà la tramitació en ponència i en comissió, i tornarà al ple per al debat i la votació final.

Les dues esmenes, que sol·licitaven la devolució del projecte de llei, presentades pels grups parlamentaris MÉS i Socialista, han estat defensades pels parlamentaris Nel Martí i Antoni J. Dieguez, respectivament. En torn en contra hi ha intervingut el diputat del Grup Popular Francisco Mercadal.

El conseller d'Hisenda i Pressuposts del Govern de les Illes Balears, José Vicente Marí, ha obert un torn incidental per defensar la iniciativa legislativa exercida des de l'executiu autonòmic.

Exhaurit el debat, s'ha procedit a la votació conjunta d'ambdues esmenes, que han estat rebutjades amb els vots en contra  del Grup Popular. El Grup Socialista, MÉS i la diputada no adscrita Margalida Font hi han votat a favor i el diputat Antoni Pastor s'hi ha abstès.

Contingut del projecte de llei

El Consell de Govern, a proposta del conseller de Presidència i del conseller d’Hisenda i Pressuposts, aprovà el passat 19 de setembre,  el Projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma  de  les Illes Balears.

El text sorgeix de l’anàlisi realitzada per l’Institut d’Estudis Autonòmics sobre totes les normes dictades o promulgades amb rang legal o reglamentari en l’àmbit de la CAIB, de la qual es va desprendre la necessitat de derogar explícitament normes que havien estat derogades de manera tàcita i de refondre’n o consolidar-ne d’altres de difícil consulta després de nombroses modificacions.
 
El Projecte de llei té tres finalitats: millorar la coherència de l’ordenament normatiu autonòmic, simplificar la profusió de normes existents i facilitar l’accés de tots els ciutadans i operadors jurídics a un ordenament integrat per les versions vigents.
 
El text proposa tres grans vies per complir aquests objectius:

  • en primer lloc, la derogació expressa de totes les normes en desús, obsoletes o que han perdut el seu objecte o finalitat a causa de l’evolució del context social, jurídic o polític, o del simple transcurs del temps;
  • en segon lloc, l’autorització al Govern de les Illes Balears per aprovar, en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor de la nova Llei, els texts refosos de les lleis que s’han modificat de manera successiva i dispersa,
  • finalment, l’encàrrec al Govern perquè elabori, en el termini de sis mesos comptadors des que entri en vigor la nova Llei, les versions consolidades de les normes reglamentàries que s’han anat modificant repetidament.

Text consolidat d’una norma reglamentària i procediment simplificat 
 
Precisament per complir aquest tercer objectiu, el Projecte de llei modifica la Llei del Govern de les Illes Balears per introduir el nou concepte de text consolidat d’un reglament i aprovar un procediment simplificat per elaborar-lo.
 
Així, es considera text consolidat el decret o l’ordre que es limita a reunir en una única versió el text inicial de la norma corresponent, substituint les disposicions modificades, eliminant les derogades expressament i incorporant les addicionades, sempre que hagin estat aprovades seguint el procediment reglamentari general i publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
 
Per facilitar aquesta consolidació —en la qual no se’n fa cap modificació, ni tan sols amb la finalitat d’aclarir-ne, regularitzar-ne o harmonitzar-ne el contingut— es crea un nou procediment simplificat en el qual es redueixin els terminis de la majoria dels tràmits i se n’ometin d’altres que perden el seu sentit des del moment en què el contingut normatiu corresponent ja es va sotmetre al procediment ordinari d’elaboració normativa.
 
En tot cas, s’estipula que aquesta consolidació no permet introduir cap modificació, i que els informes que s’hagin d’emetre s’han de limitar a constatar que la regulació vigent no es veu materialment afectada, més enllà del contingut concret de la norma en cada cas.
 
A continuació s’indiquen les principals magnituds que preveu el Projecte de llei:
 

LLEIS QUE S’HAN DE REFONDRE


Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües
 
Llei 2/1993, de 30 de març, de creació del Parc Balear d’Innovació Tecnològica.
 
Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació d’emergències a les Illes Balears
 
Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears
 
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears
 
Llei 3/2002, de 17 de maig, d’Estadística de les Illes Balears
 
Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears
 
DECRETS QUE S’HAN DE CONSOLIDAR 
 
Decret 34/1987, de 21 de maig, d’ordenació sanitària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 
Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de Contractes i el Registre de Contractistes.
 
Decret 147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 
Decret 146/2001, de 21 de desembre, pel qual s’estableixen la formació, l’ingrés, la promoció i la mobilitat dels policies locals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 
Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears.
 
Decret 112/2002, de 30 d’agost, pel qual es crea el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears i se’n regulen l’organització i la gestió.
 
Decret 41/2004, de 23 d’abril, pel qual es regulen les compensacions per desplaçament dels usuaris del sistema de Salut de les Illes Balears.
 
Decret 31/2006, de 31 de març, pel qual es regula el règim jurídic de les concessions per a la prestació del servei de televisió local per ones terrestres en l’àmbit territorial de les Illes Balears.
 
Decret 107/2006, de 15 de desembre, de regulació de l’ús de la signatura electrònica en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 
Decret 126/2010, de 23 de desembre, pel qual es regulen la Comissió Superior de Sistemes d’Informació en Tecnologia i Comunicacions i l’adquisició, l’alienació, l’arrendament i el manteniment de béns i serveis dels sistemes d’informació.
 
Decret 23/2012, de 23 de març, pel qual s’aproven els nous estatuts de l’entitat pública empresarial Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears.
 
NORMES QUE ES DEROGUEN EXPRESSAMENT 

Lleis
 
Llei 6/1988, de 25 de maig, per la qual es modifica l’apartat 6 de l’article 228 de la Llei del sòl.
 
Llei 1/1997, de 20 de maig, de taxes per inspeccions i controls sanitaris oficials de carns fresques.
 
Decrets
 
Es deroguen 223 decrets que podeu consultar en el Projecte de llei.